Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Paderewskiego i ul. Orłowicza w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymiL.dz.DTe/1003/2008 Jarosław, dnia 03 kwietnia 2008r.


Ogłoszenie o zawarciu Umowy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Paderewskiego i ul. Orłowicza w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do
5 149 999,99,- EURO w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław
Sp. z o.o.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,
Adres pocztowy:
Miejscowość: Jarosław
Kod pocztowy: 37-500
Ulica : Tarnowskiego 28,
Tel. : (016)6216266, 6212917,6233460 Fax. : (016)6216266
Województwo: podkarpackie
Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner
Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)6233460
Fax: (016)621-62-66
e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
- wybudowanie na istniejącym kanale ogólnospławnym Ø 500 mm w ul. Orłowicza studzienki S1 z kręgów
betonowych Ø 1200 mm z kinetą monolityczną betonową z pierścieniem odciążającym i włazem
żeliwnym na zawiasach typu ciężkiego - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- Włączenie przebudowywanej kanalizacji ogólnospławnej do wybudowanej studzienki S1 z kręgów betonowych Ø 1200 mm w ul. Orłowicza,
- Fizyczna likwidacja starego kanału betonowego ogólnospławnego,
- wybudowanie odcinka nowego kanału ogólnospławnego (po trasie istniejącego kanału z rur betonowych) z rur kanałowych PP – Duo, klasy T ( o podwójnej ściance np. Pragma ) o długości L = 102 mb i średnicy Ø 500 mm oraz o długości L = 136,50 mb i średnicy
Ø 400 mm,
- wybudowanie na nowej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Orłowicza, ul. Nabielaka
i ul. Paderewskiego studni rewizyjnych żelbetowych prefabrykowanych Ø 1200 mm z
kinetą monolityczną Presco – 7 kpl.(S2,S3,S4,S5,S6,S8,S12) oraz studni rewizyjnych
żelbetowych prefabrykowanych Ø 1000 mm z kinetą monolityczną Presco – 5 kpl. (S7,
S9,S10,S11,S13). Studnie należy przykryć włazem żeliwnym na zawiasach typu
ciężkiego. Studnie rewizyjne wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną
dokumentacją techniczną.
- Przełączenie istniejącego kanału w ul. Paderewskiego do przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wybudowaną studnię rewizyjną S13 – zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.- Przełączenia istniejących kanałów i istniejących przykanalików z budynków mieszkalnych do przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej poprzez projektowane studnie rewizyjne – zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną tj:
Odcinek kanału S2 - S2.1 – S2..2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 200 mm o długości L=6,0 mb oraz z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy N
Ø 200 mm o długości L=7,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym
Ø 300 mm poprzez redukcje i traper beton /PVC oraz studzienkę PVC Ø 425 mm S2..2 z
teleskopem i pokrywą żeliwną B 125. Na przyłączu kanalizacyjnym projektowana jest
studzienkę PVC Ø 425 mm S2.1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S3 - S3.1 – istn. studzienka S 3.2 przy bud. Nr 52 wykonać z rur
kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm o długości L=6,50 mb oraz z rur
kanałowych z PVC jednorodnego klasy N Ø 200 mm o długości L=17,50 mb. Na
przyłączu kanalizacyjnym projektowana jest studzienkę PVC Ø 425 mm S3.1 z
teleskopem i pokrywą żeliwną B 125. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni
S3 - kaskadowe.
Odcinek kanału S4 - S4.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 160 mm o długości L=4,50 mb. Połączenie istniejącego kanału Ø 200 mm PVC z
przyłączem kanalizacyjnym poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S4.1 z teleskopem i
pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S5 - S5.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 200 mm, o długości L=8,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym
Ø 400 mm poprzez traper beton/PVC oraz studzienkę PVC Ø 425 mm S5..1 z teleskopem i
pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S5 - S5..2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 200 mm, o długości L=6,00 mb. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S5 -
kaskadowe. Studnia S5..2 – istniejąca.
Odcinek kanału S6 - S6.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 160 mm, o długości L=5,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem Ø 160 mm PVC
poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S6..1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S7 - S7.1 - S7.2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 160 mm, o długości L=23,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem Ø 160 mm PVC
poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S7..2 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125. Na
przyłączu kanalizacyjnym projektowana jest studzienkę PVC Ø 425 mm S7.1 z
teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S8 - istn. studzienka S8.1 przy budynku Nr 11 wykonać z rur kanałowych
z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=9,00 mb.
Odcinek kanału S9 - istn. studzienka S9.1 przy budynku na dz. nr 2621 wykonać z rur
kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=9,00 mb. Włączenie
przyłącza kanalizacyjnego do studni S9- kaskadowe.
Odcinek kanału S10 - S10.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 160 mm, o długości L=6,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem Ø 160 mm PVC
poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S10.1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S11 - S11.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 160 mm, o długości L=6,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem Ø 200 mm PVC
poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S11..1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S12 - S12.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 160 mm, o długości L=8,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym
Ø 200 mm poprzez traper beton/PVC oraz studzienkę PVC Ø 425 mm S12..1 z teleskopem
i pokrywą żeliwną B 125.
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S12- kaskadowe.
Odcinek kanału S12 - S12..2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 160 mm, o długości L=5,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym
Ø 200 mm poprzez traper beton/PVC oraz studzienkę PVC Ø 425 mm S12.2 z teleskopem
i pokrywą żeliwną B 125.
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S12- kaskadowe.
Odcinek kanału S13 - S13.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 250 mm, o długości L=7,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym
Ø 250 mm poprzez traper betonowy i studzienkę PVC Ø 425 mm S13..1 z teleskopem i
pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S13 - S13.2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S
Ø 200 mm, o długości L=7,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym
Ø 250 mm poprzez traper beton/PVC i studzienkę PVC Ø 425 mm S13.2 z teleskopem i
pokrywą żeliwną B 125. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S13- kaskadowe.
- wykonanie kompletnego wpustu ulicznego Wp1 z podłączeniem do studni S8. Włączenie
przykanalika od wpustu do studni S8 - kaskadowe. Przykanalik wykonać z rur PVC
jednorodnego Ø 200 kl. S o długości L=6,0 mb - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną
dokumentacją techniczną..
- wykonanie kompletnego wpustu ulicznego Wp2 z podłączeniem do studni S8. Włączenie
przykanalika od wpustu do studni S8 - kaskadowe. Przykanalik wykonać z rur PVC
jednorodnego Ø 200 kl. S o długości L=5,50 mb - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną
dokumentacją techniczną..
- zabezpieczenie pozostawionych w gruncie odcinków kanalizacji przed penetracją wód
korkami betonowymi lub zaślepkami,
- zabezpieczenie skrzyżowań sieci kanalizacji ogólnospławnej, przykanalików sanitarnych
i ogólnospławnych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- zgodnie z dokumentacją
projektową,
- rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego nawierzchni i chodnika ul. Orłowicza, ul. Nabielaka i ul. Paderewskiego oraz terenu działek prywatnych po robotach kanalizacyjnych – zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej – część drogowa,
- technologia zasypu wykopu po robotach kanalizacyjnych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
- wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji i zabezpieczenia robót związanych z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej i przykanalików sanitarnych i ogólnospławnych ,
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,
- wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach kanalizacyjnych w miejscach losowo wskazanych przez Zamawiającego,
- wykonanie prób szczelności nowej sieci kanalizacji ogólnospławnej i przykanalików sanitarnych i ogólnospławnych,
- wykonanie po zakończeniu realizacji inwestycji a przed jej odbiorem końcowym przeglądu kamerowego przebudowanego kanału. Wyniki z przeglądu kamerowego będą podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego inwestycji.
- zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji
Uwaga : z przedmiotu zamówienia wyłącza się wykonanie dwóch wpustów ulicznych Wp3 i
Wp4 wraz z przykanalikiem od wpustu do nowego kanału w ul. Paderewskiego.
Uwagi do realizacji :
- prace prowadzone będą na czynnym kanale,
- stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach kanalizacyjnych prowadzonych w pasach drogowych – Is= 100 % w skali Proctora a w terenach pozostałych Is=95 % w skali Proctora,
- prace prowadzić w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków dla dotychczasowych odbiorców.
- Włączenia do istniejącej sieci, przełączenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych (zgodnie z dokumentacją projektową) wykonać pod nadzorem i w porozumieniu z Działem Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o. tel. (016) 621-25-02,
- roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.

Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są
w dokumentacji projektowej pn. ” Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ulicach Orłowicza i Paderewskiego w Jarosławiu”, przedmiarach robót, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Projekcie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ulicach Orłowicza i Paderewskiego w Jarosławiu, opracowanych przez Projektowanie i Nadzorowanie- Robót Budowlanych Usługi Marketingowe „PRONAD” mgr inż. Witold Dobosiewicz, ul. Dworskiego 81, 37-700 Przemyśl, zgłoszonej do Starosty Jarosławskiego dnia 28-12-2006r znak: AB.I-7352-528/06
Uwaga: przedmiar robót opracowany przez Projektanta należy traktować jako materiał pomocniczy przy opracowywaniu oferty .
Przedmiot zamówienia obejmuje również :
- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
- przygotowanie i składanie w imieniu Zamawiającego wniosków o zajęcie pasa drogowego do Zarządców ulic Orłowicza, Nabielaka i Paderewskiego.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100 %.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu
Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia 18-03-2008r do godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18-03-2008r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 .

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”,
Adres pocztowy:
Miejscowość: Radymno
Kod pocztowy: 37-550
Ulica: Złota Góra 19 A
Województwo: podkarpackie

Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 03-04-2008r.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, 37-550 Radymno,
ul. Złota Góra 19 A za cenę 528 533,63,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą ilość punktów, ponieważ jej cena była najniższa.Wytworzył: Dominik Dechton (3 kwietnia 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (3 kwietnia 2008, 12:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2615

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij