Jarosław: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopysty

Jarosław: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu.
Numer ogłoszenia: 218886 - 2008; data zamieszczenia: 09.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 177103 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6216266, fax 016 6212917. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu. Obszar, który należy ująć dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia jest zaznaczony na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 2000 stanowiącej załącznik do technicznych warunków odbioru ścieków sanitarnych z przedmiotowego terenu i dostawy wody dla przedmiotowego terenu - warunki techniczne odbioru ścieków i dostawy wody wraz z załącznikiem stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. Projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekty organizacji ruchu, kosztorys inwestorski winny być opracowane oddzielnie dla kanalizacji sanitarnej i oddzielnie dla sieci wodociągowej. Oddzielnie dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy wystąpić o uzyskanie decyzji formalno-prawnych. Projekt budowlany i projekt wykonawczy a także dokumentacja formalno-prawna winny obejmować cały zakres inwestycji, zgodnie z załączonymi do SIWZ warunkami technicznymi - zał. Nr 6 do SIWZ , opracowany we wszystkich branżach, obejmować rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, posiadać niezbędne uzgodnienia. Częścią składową dokumentacji winny być projekty organizacji ruchu na okres budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Kanalizacja sanitarna w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej winna być tak zaprojektowana, aby zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych w sposób grawitacyjny z możliwie największego obszaru ( odpowiednie posadowienie i odpowiednie ustalenie trasy kanału sanitarnego). Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej winna zawierać zaznaczony zakres zlewni i opracowanie bilansu ścieków sanitarnych. Projekt budowlany i wykonawczy a także dokumentacja formalno-prawna winny obejmować rozwiązania odprowadzenia ścieków z istniejących i planowanych - zgodnie z planami podziału działek, o ile takie istnieją, budynków mieszkalnych. Ujęte mają być przyłącza kanalizacji sanitarnej do lica budynków istniejących i projektowanych lub do zbiorników bezodpływowych a w przypadku działek budowlanych - przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki zakończone korkiem. Projekt budowlany i projekt wykonawczy sieci wodociągowej w ul. Wiesława Kielara winien obejmować jedynie przełączenia istniejących odbiorców do nowej sieci wodociągowej. Wykonawca na etapie ustalania trasy winien rozwiązanie projektowe uzgodnić z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i do sporządzonej umowy cywilno-prawnej dołączyć mapę syt.-wys. z wrysowaną trasą kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku istniejącego lub projektowanego bądź też działki budowlanej z podpisami projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku zmian trasy kanalizacji sanitarnej bądź trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ponownych uzgodnień zmienionych rozwiązań projektowych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i dołączenia aktualnego załącznika graficznego ( z podpisami projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości) do nowej umowy cywilno-prawnej. Taki sam tok postępowania obowiązywać będzie Wykonawcę w przypadku projektowania sieci wodociągowej. W przypadku wystąpienia działek z nieuregulowanym stanem prawnym, o zaistniałym fakcie należy natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wymaganiami obowiązujących ustaw, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto projekt winien zawierać niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz inne niezbędne dane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projektant obowiązany jest wprowadzić wymogi i rozwiązania wynikające z zapisów opinii i uzgodnień do projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego. W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby i materiały budowlane zapewniające spełnienie wymagań art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zapewni sprawdzenie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności - dotyczy to opracowań we wszystkich branżach. W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres przyłączy kanalizacji sanitarnej a także zakres sieci wodociągowej zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłączy kanalizacji a także sieci wodociągowej w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami). Do opracowanej dokumentacji należy dołączyć klauzulę o kompletności dokumentacji i jej zgodności z obowiązującymi przepisami. Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekty organizacji ruchu i kosztorys inwestorski dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy opracować dla sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej a także sieci wodociągowej zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłącza kanalizacji a także sieci wodociągowej zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami). W przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych należy określić pełne informacje dotyczące parametrów jakości i dopuszczenia do stosowania przyjętych materiałów. Wykonawca przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, zapozna Zamawiającego z rozwiązaniami projektowymi, potwierdzając je okazaniem umów cywilno-prawnych spisanych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości , przez które będzie przebiegać projektowana kanalizacja sanitarna i projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej a także projektowana sieć wodociągowa. Do umów cywilno-prawnych należy dołączyć załącznik graficzny z zaakceptowaną przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości trasą kanalizacji sanitarnej lub trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej lub trasą sieci wodociągowej. Na załączniku graficznym z trasą kanalizacji sanitarnej lub trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej lub trasą sieci wodociągowej winny się znajdować podpisy projektanta i osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. Dopiero po spełnieniu powyższego warunku zostanie złożony wniosek o wydanie w/w decyzji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : A. Prace projektowe przygotowawcze: - uzyskanie warunków zasilania energetycznego obiektów wchodzących w skład inwestycji(kanalizacji sanitarnej) przyjętych przez projektanta w rozwiązaniach projektowych przedmiotu zamówienia a zaakceptowanych przez Zamawiającego, - opracowanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu zgodnie z wydanymi przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. warunkami technicznymi. Uwaga: zakres map winien umożliwiać przeanalizowanie pod względem wysokościowym całego obszaru w celu jego skanalizowania. Mapy do celów projektowych winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami geodezyjnymi i zawierać w swej treści między innymi: zieleń wysoką, aktualne zainwestowanie terenu - chodniki, dojścia do posesji, tereny wybrukowane, projektowane inwestycje uzgodnione w ZUDP w Jarosławiu itp. - uzyskanie map ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę dla zakresu objętego projektem, - uzyskanie wypisów z rejestru gruntów w ilości i w zakresie jw., - spisanie umów cywilno-prawnych ze stronami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Zamawiający wymaga aby do każdej umowy cywilno-prawnej był dołączony załącznik graficzny na mapie syt.-wys. z wkreśloną trasą kanalizacji sanitarnej bądź trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej bądź trasą sieci wodociągowej bądź jakąkolwiek inną kombinacją sieci lub przyłączy podpisany przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości i projektanta. - przygotowanie kompletnych materiałów geodezyjnych wraz z uzyskaniem decyzji formalno-prawnych niezbędnych do wykupu terenów pod obiekty wchodzące w zakres inwestycji(kanalizacji sanitarnej) - jeżeli zajdzie taka potrzeba, - opracowanie materiałów i wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla całej przedmiotowej inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej. Materiały winny posiadać cześć formalno-prawną, opisową i graficzną. - złożenie wniosków o uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji . Wykonawca przygotuje materiały do wniosków i wnioski na podpis Zamawiającego, a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Opłatę za wydane decyzje wniesie Zamawiający. - opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. Uwaga: przedmiot zamówienia obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieć wodociągową. B. Prace projektowe: - opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej , we wszystkich niezbędnych branżach wraz z koniecznymi uzgodnieniami i opiniami. Dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami winna zawierać wytyczne realizacji inwestycji oraz rozwiązanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do lica budynków istniejących i projektowanych lub zbiorników bezodpływowych a w przypadku działek budowlanych - przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki zakończone korkiem. W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres przyłączy kanalizacji sanitarnej a także zakres sieci wodociągowej zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłączy kanalizacji a także sieci wodociągowej zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami). Dokumentacja projektowa winna zawierać przedmiary robót opracowane dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami). Dokumentacja dla wodociągu winna zawierać przedmiary robót opracowane dla sieci wodociągowej zgodnie z aktualną definicją sieci wodociągowej zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami). - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla kanalizacji sanitarnej oraz dla sieci wodociągowej zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami)., - aktualizacja wypisów z ewidencji gruntów oraz map z ewidencji gruntów do pozwolenia na budowę dla całej przedmiotowej inwestycji, - przygotowanie kompletnych wniosków do uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji. Wykonawca przygotuje wnioski wraz z kompletem dokumentów o uzyskanie pozwoleń na budowę na podpis Zamawiającego a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosków przez Starostę Jarosławskiego. Opłaty za decyzje wniesie Zamawiający. - opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami na wykonanie robót kanalizacyjnych i wodociągowych w pasach drogowych. Projekt budowlany a także projekt wykonawczy we wszystkich branżach, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż, projekty organizacji ruchu na okres robót, dokumentację geologiczną dla całej inwestycji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej należy opracować w pięciu egzemplarzach. Kosztorysy inwestorskie, kopie umów cywilno-prawnych wraz z załącznikami graficznymi, mapy do celów projektowych, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisów z ewidencji gruntów, materiały do wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji formalno-prawnych dla całej inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej, należy przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Komplet materiałów geodezyjnych wraz z decyzjami formalno-prawnymi niezbędnymi do wykupu terenów pod obiekty kanalizacji sanitarnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba w dwóch egzemplarzach. Ponadto Zamawiający wymaga przekazania całości dokumentacji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w wersji elektronicznej pdf. Uwaga: teren objęty przedmiotem zamówienia obrazuje mapa syt.-wys. w skali 1:500, która stanowi zał. Nr 7 do SIWZ dla przedmiotowego postępowania. Przedmiotowa mapa nie jest mapą do celów projektowych ani opiniodawczych.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2, 74.23.20.00-4. II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 109650.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Linetel Sp. z o.o., ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 65000.00
Oferta z najniższą ceną: 65000.00 oferta z najwyższą ceną: 143000.00
Waluta: PLN.

Wytworzył: Tomasz W (9 września 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (9 września 2008, 11:26:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2072

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij