Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Narutowicza w Jarosławiu i robotami towarzyszącymi

L.dz.DTe/3547/2008                                      Jarosław, dnia 21 października 2008r.


                                       Ogłoszenie o zawarciu Umowy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Narutowicza w Jarosławiu i robotami towarzyszącymi”prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 149 999,99,- EURO w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,
Adres pocztowy:
Miejscowość: Jarosław
Kod pocztowy: 37-500
Ulica : Tarnowskiego 28,
Tel. : (016)6216266, 6212917,6233460 Fax. : (016)6216266
Województwo: podkarpackie
Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner
Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)6233460
Fax: (016)621-62-66
e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
 włączenie nowej sieci wodociągowej z rur PE do istniejącej sieci wodociągowej Ø 200 mm żel.  w ul. Kasprowicza w węźle W1 zgodnie z schematem montażowym zawartym w dokumentacji projektowej ,
-    wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR – 17 Ø 90/5,4 mm,  na ciśnienie 10   
      barów, łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 89 mb,
-     Przekroczenie ul. Kasprowicza podwiertem w rurze  ochronnej Ø 160/9,5 mm PE 90 SDR-11 o   
      długości L=10,50 m- zgodnie z dokumentacja techniczną,
-          nowa sieć wodociągowa uzbrojona jest w hydrant nadziemny Ø 80 mm produkcji   
polskiej Jafar. Montaż hydrantu zgodnie ze schematem montażowym zawartym w dokumentacji,
-    wykonanie na nowej sieci wodociągowej studni odwadniającej z kręgów betonowych
      Ø 1200 mm z płytą żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego,
-          węzły wykonać zgodnie ze schematami montażowymi zawartymi w dokumentacji  
      projektowej. W węzłach stosować zasuwy żeliwne, kołnierzowe, klinowe, z miękkim
      uszczelnieniem produkcji Hawle z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną, trójniki żeliwne 
     kołnierzowe, łączniki żeliwne kołnierzowe,
-    wykonanie nowego przyłącza od węzła W2 do budynku Nr 5 i 3 przy
      ul. Narutowicza o długości L=8,50 mb z rur PE-100 SDR 17 PN-10 o średnicy
      Ø 40/2,4 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez opaskę nawiertną Hawle
      Ø 90/1i1/4” wraz z  zasuwą Hawle DN 32 wyposażoną w obudowę teleskopową oraz   
      skrzynkę do zasuw. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynkach   
      Nr 5 i Nr 3 wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowych podejść   

     wodomierzowych wraz z zaworami antyskażeniowymi EA i filtrami.  
-    wykonanie nowego przyłącza od węzła W3 do budynku Nr 7 przy
      ul. Narutowicza o długości L=12 mb z rur PE-100 SDR 17 PN-10 o średnicy
      Ø 32/2,3 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez opaskę nawiertną Hawle
      Ø 90/1” wraz z  zasuwą Hawle DN 25 wyposażoną w obudowę teleskopową oraz  
      skrzynkę do zasuw. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku Nr 7   
      wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia   
      wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
-    wykonanie nowego przyłącza od węzła W4 do budynku Nr 8 przy
      ul. Narutowicza o długości L=17,50 mb z rur PE-100 SDR 17 PN-10 o średnicy
      Ø 40/2,4 mm i o długości L=5 mb z rur PE-100 SDR 17 PN-10 o średnicy
      Ø 32/2,3 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez opaskę nawiertną Hawle
      Ø 90/1i1/4” wraz z  zasuwą Hawle DN 32 wyposażoną w obudowę teleskopową oraz  
      skrzynkę do zasuw. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku Nr 8   
      wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia   
      wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
-    wykonanie nowego przyłącza od węzła W9 do budynku Nr 6 przy
      ul. Narutowicza o długości L=5 mb z rur PE-100 SDR 17 PN-10 o średnicy
      Ø 32/2,3 mm. Włączenie do nowego wodociągu poprzez trojak. Połączenie  
      nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku Nr 6 wykonać z   
      rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z   

      zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
-    wykonanie nowego przyłącza od węzła W5 do budynku Nr 9 przy
      ul. Narutowicza o długości L=8,50 mb z rur PE-100 SDR 17 PN-10 o średnicy
      Ø 32/2,3 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez opaskę nawiertną Hawle
      Ø 90/1” wraz z  zasuwą Hawle DN 25 wyposażoną w obudowę teleskopową oraz   
      skrzynkę do zasuw. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku Nr 9   
      wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia   
      wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
-    wykonanie nowego przyłącza od węzła W6 do budynku Nr 10 przy
      ul. Narutowicza o długości L=11 mb z rur PE-100 SDR 17 PN-10 o średnicy
      Ø 32/2,3 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez opaskę nawiertną Hawle
      Ø 90/1” wraz z  zasuwą Hawle DN 25 wyposażoną w obudowę teleskopową oraz   
      skrzynkę do zasuw. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku Nr 10  
      wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia   
      wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
-    wykonanie nowego przyłącza od węzła W7 do budynku Nr 11 przy
      ul. Narutowicza o długości L=12 mb z rur PE-100 SDR 17 PN-10 o średnicy
      Ø 32/2,3 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez opaskę nawiertną Hawle
      Ø 90/1” wraz z  zasuwą Hawle DN 25 wyposażoną w obudowę teleskopową oraz   
      skrzynkę do zasuw. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku Nr 11   
      wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia  
      wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
Łączna długość przyłączy wodociągowych Ø 32-40 mm z rur PE 100 SDR-17 wynosi L = 51,50 mb: w tym Ø 32/2,3 mm - 25,50 mb i Ø 40/2,4 mm - 26 mb.
Wodomierze dostarczy Zamawiający – nie należy ujmować kosztów wodomierzy w ofercie przetargowej.
-          stosować trojaki żeliwne kołnierzowe produkcji krajowej - zgodnie z dokumentacją techniczną,
-          częściowy demontaż istniejącego wodociągu z rur stalowych – zgodnie z dokumentacją projektową,
-          zakorkowanie końcówek wodociągu stalowego pozostawionego w ziemi,
-          zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- zgodnie z dokumentacją projektową,
-          przywrócenie do stanu poprzedniego ul. Narutowicza po trasie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych ,
-     przywrócenie do stanu poprzedniego terenu działek prywatnych po robotach wodociągowych,
-          wykonanie organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-     zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
-          zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,
-          wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach wodociągowych w miejscach wskazanych losowo przez Zamawiającego,
-          wykonanie prób szczelności nowej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych,
-     zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji
Uwagi do realizacji :
-          stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach wodociągowych prowadzonych w pasach drogowych – Is= 100 % w skali Proctora a w terenach pozostałych Is=98 % w skali Proctora,
-          roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.
Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są
w dokumentacji projektowej pn. ” Projekt budowlany  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
ul. Narutowicza w Jarosławiu”,  przedmiarach robót, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Projekcie organizacji ruchu,  opracowanych przez Biuro Usług Projektowo-Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl, , zatwierdzonej przez Starostę Jarosławskiego Decyzją pozwolenia na budowę Nr 604/2008  znak: AB.II-7351-684/08 z dnia 17-09-2008r .
Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru przyłączy wodociągowych do budynków nr 6 i 7zawarte są w dokumentacji projektowej pn. ” Projekt budowlany  przyłączy wody  dz. nr 1033, 1042  w ul. Narutowicza w Jarosławiu”.
Przedmiot zamówienia obejmuje również :
- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
-          przygotowanie i składanie w imieniu Zamawiającego wniosków o zajęcie pasa drogowego do Zarządców ul. Kasprowicza i ul. Narutowicza w Jarosławiu.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100 %.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu
Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia 08.10.2008r
do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.10.2008r o godz.10.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 .

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa: „WODO GAZ” Józef Słota,
Adres pocztowy:
Miejscowość: Przeworsk
Kod pocztowy: 37-200
Ulica: Krakowska 23
Województwo: podkarpackie

Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 17.10.2008r.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wybrana oferta złożona przez „WODO GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23 za cenę
71406,84,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą ilość punktów, ponieważ jej cena była najniższa.

Wytworzył: Mariusz Pokrywka (21 października 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (21 października 2008, 11:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2632

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij