Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław

Jarosław: Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław
Numer ogłoszenia: 79086 - 2009; data zamieszczenia: 26.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20401 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6216266, faks 016 6212917.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

A. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlano montażowych w pełnym zakresie związanych z przystosowaniem istniejącego budynku filtrów piaskowych pod względem budowlanym, technologicznym, instalacyjnym oraz zasilania energetycznego do zabudowy urządzeń filtracji membranowej wody wraz z montażem kompletnych modułów z wszelkim wyposażeniem umożliwiającym pracę instalacji. System mikrofiltracji membranowej będzie włączony w istniejący ciąg technologiczny ZUW dla m. Jarosławia. Cały zakres robót budowlano-montażowych oraz montaż instalacji filtrów membranowych będzie wykonywany w czynnym obiekcie filtrów piaskowych. W związku z powyższym wykonanie przedmiotu zamówienia należy realizować w sposób zapewniający ciągłość dostaw wody dla Miasta Jarosławia. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:1. Roboty budowlane polegające na: - - przygotowaniu podłoża i fundamentów pod posadowienie pomp, - - wzmocnieniu konstrukcji stropu budynków filtrów piaskowych na poziomie + 5,40, - - wyprofilowaniu i wykończeniu posadzki w pomieszczeniu filtrów pospiesznych i pomieszczeniu pomp, - - likwidacji stalowych bram w pomieszczeniu filtrów na poziomie + 5,40 i osadzenie w ich miejsce drzwi stalowych ocieplanych, - - wykonaniu nowej ściany kanału co kolidującej z fundamentem pod pompy, - - wykonaniu otworów technologicznych w stropach i ścianach dla przeprowadzenia rurociągów, - - wykonaniu, na czas montażu urządzeń, w ścianie budynku tymczasowego otworu montażowego na poziomie + 5,40, - - zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej, Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologia wykonawstwa, wytyczne wykonania i warunki realizacji oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. Projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. Remont instalacji filtrów pospiesznych w ZUW PWiK w Jarosławiu zlokalizowanego w m. Munina dz. Nr 397, gm. Jarosław - branża budowlana i przedmiarze robót budowlanych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Wytycznych dla wykonawcy dotyczących organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, 2. Roboty technologiczne i instalacyjne polegające na: - dostawie i ustawieniu instalacji membranowej, - dostawie i ustawieniu szafy zasilającej i sterowniczej, - wykonaniu orurowania instalacji, - montażu pomp wody czystej wraz z armaturą i automatyką, - montażu armatury odcinającej na rurociągu wody surowej ( po koagulacji ) i wody czystej, - doprowadzeniu wody zasilającej do membran i odprowadzenie wody uzdatnionej, - odprowadzeniu ścieków technologicznych, - montażu zasilania szafy i urządzeń, - montażu sterowania i automatyki instalacji filtracji membranowej, - wykonaniu pionów grzewczych na poziom + 5,40, - montażu grzejników, - wykonaniu doprowadzenia wody i montażu oczomyjki. Szczegółowy zakres robót związanych z wykonaniem technologii instalacji filtracji membranowej i robót instalacyjnych, technologia wykonawstwa, wytyczne wykonania i warunki realizacji oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. Projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. Remont instalacji filtrów pospiesznych w ZUW PWiK w Jarosławiu zlokalizowanego w m. Munina dz. Nr 397, gm. Jarosław - branża technologiczna i instalacyjna i przedmiarach robót technologicznych i instalacyjnych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Wytycznych dla wykonawcy dotyczących organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, 3. Roboty elektryczne polegające na: - wykonaniu dwóch linii kablowych z istniejącej w budynku filtrów piaskowych rozdzielni RF do szafy sterowniczo zasilającej RFM, która stanowi wyposażenie instalacji filtrów, - wykonaniu instalacji siły, sterowania i AKPiA pomp wody surowej na poziomie + 0,0, - wykonaniu połączenia instalacji filtrów membranowych z istniejącym w obiekcie systemem sterowania i wizualizacji Szczegółowy zakres robót związanych z wykonaniem robót elektrycznych, technologia wykonawstwa, wytyczne wykonania i warunki realizacji oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. Projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. Remont instalacji filtrów pospiesznych w ZUW PWiK w Jarosławiu zlokalizowanego w m. Munina dz. Nr 397, gm. Jarosław - branża elektryczna i przedmiarze robót elektrycznych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Wytycznych dla wykonawcy dotyczących organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej, stanowiącej załącznik do SIWZ. 4. Przeprowadzenie rozruchu instalacji filtrów membranowych wraz z ustawieniem zakładanych w dokumentacji parametrów pracy instalacji filtrów membranowych i przeprowadzenie szkolenia załogi przewidzianej do obsługi wykonanej instalacji wskazanej przez Zamawiającego. 5. Opracowanie dokumentacji techniczno - ruchowej, instrukcji eksploatacji wykonanej instalacji oraz instrukcji BHP. Dokumentację projektową pn. Projekt budowlany i projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. Remont instalacji filtrów pospiesznych w ZUW PWiK w Jarosławiu zlokalizowanego w m. Munina dz. Nr 397, gm. Jarosław, przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót, Wytyczne dla wykonawcy dotyczące organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej opracował EKOSYSTEM Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25 A. Dokumentacja została zatwierdzona przez Starostę Jarosławskiego Decyzją pozwolenia na budowę Nr 326/2007 znak: AB.II-7351-437/07 z dnia 29-06-2007r. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław - Dział Techniczny oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa www.pwik-jaroslaw.pl Z uwagi na fakt, że Zamawiający na etapie opracowania dokumentacji dokonał wyboru systemu uzdatniania i higienizacji wody, w trybie przetargu nieograniczonego, wybierając wariant optymalny dla jakości wody poddawanej uzdatnieniu i higienizacji, kosztów eksploatacji i niezawodnego działania - przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną a dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia instalacja filtrów membranowych musi być zgodna z wymogami opisanymi w dokumentacji projektowej. W związku z faktem, że w rozwiązaniach projektowych założono montaż instalacji filtrów membranowych w istniejącym budynku filtrów piaskowych( ściśle określone gabaryty pomieszczeń) z jego przystosowaniem pod względem budowlanym ( wzmocnienie konstrukcyjne stropu w istniejącym budynku przy ściśle założonym obciążeniu, wykonanie otworów montażowych dla potrzeb wprowadzenia modułów filtrów membranowych), technologicznym, instalacyjnym oraz zasilania energetycznego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył opis techniczny wraz z danymi technicznymi lub DTR przewidzianych do montażu filtrów membranowych, pomp oraz armatury a także wskazał producenta urządzeń i armatury. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że przewidziana przez niego do montażu instalacja filtrów membranowych jest już zamontowana w układach uzdatniania wody w wodociągach służących do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz, że producent filtrów membranowych zapewni co najmniej 15 letni okres produkcji modułów membranowych po okresie gwarancji i rękojmi określonym w umowie - zał. Nr III SIWZ- wzór umowy a w przypadku wycofania z produkcji modułów membranowych dostarczonych w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, producent zagwarantuje, że nowe moduły będą mogły być zainstalowane w dostarczonym urządzeniu a parametry ruchowe i jakościowe będą takie same lub lepsze od pierwotnie dostarczonych.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części VII opracowania.

B. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia : 1. W związku z faktem, że roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą prowadzone w czynnym obiekcie filtrów piaskowych, przed przystąpieniem do w/w robót Wykonawca winien z Zamawiającym ustalić termin, czas trwania, kolejność prac oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych prac. W/w ustalenia winny być dokonane na piśmie. 2. Podczas prowadzenia robót budowlanych i montażowych związanych z wykonywaniem instalacji filtrów membranowych należy wszelkie urządzenia elektryczne czy sterownicze zabezpieczyć przed wpływem skutków wykonania tych prac ( zapylenie czy uszkodzenie mechaniczne ). 3. Wszelkie prace związane z przyłączeniem instalacji filtrów membranowych do istniejącego układu technologicznego w istniejącym budynku filtrów piaskowych należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego. 4. Wszelkie prace związane z przyłączeniem instalacji filtrów membranowych do istniejącego układu energetycznego w istniejącym budynku filtrów piaskowych należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego. 5. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy zapewnić ponadto: - zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, - zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót, - zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, 6. Roboty należy wykonać siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawcom części zakresu rzeczowego zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. 7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, w związku z czym Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej nr UDA-RPPK.04.01.00-18-001/08/00 z dnia 29 grudnia 2008r zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz kwartalnego zapotrzebowania na środki finansowe stanowiącego załącznik przytoczonej umowy. 8. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia spójnego z kwartalnym zapotrzebowaniem na środki finansowe stanowiącym załącznik przytoczonej w punkcie 7 umowy, który Zamawiający doręczy Wykonawcy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.25.00.00-4, 45.25.20.00-8, 45.25.21.20-5, 45.25.21.26-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5940708.69 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 6228000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 6228000.00 oferta z najwyższą ceną: 6448500.00
  • Waluta: PLN.Wytworzył: Monika Fludzińska (26 marca 2009)
Opublikował: Monika Fludzińska (26 marca 2009, 13:48:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2122

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij