Ogłoszenie o zawarciu umowy z dnia 09-02-2007

     L.dz.DTe/573/2007                                                                       Jarosław, dnia 09 lutego 2007r.

 

 

                                                       Ogłoszenie o zawarciu Umowy

                                                            

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Projekt Z/2.18/I/1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych- kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3”.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Miejska Jarosław

             Postępowanie w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego  

             przez Burmistrza Miasta Jarosławia prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów

             i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28

Adres pocztowy:

Miejscowość: Jarosław

Kod pocztowy: 37-500

Ulica : Rynek 1,

Tel. : (016)6248700, 6248704    Fax. : (016)6248765

Województwo: podkarpackie

Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner

Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17

Fax: (016)621-62-66

e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

- przedmiot zamówienia polega na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji  kanalizacji sanitarnej systemu mieszanego tj. podciśnieniowej, tłocznej i grawitacyjnej ujętej dokumentacją projektową pn. „Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny

w ul. Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – etap I do V.”

Realizacją objęty jest zakres etapu I do III.

Zakres rzeczowy nadzorowanych robót przedstawia się następująco :

ETAP  I :

-          wykonanie kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Ø 200/11,9 mm o długości 2539,2 mb,

-          rurociąg tłoczny uzbrojony jest w studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm wraz z instalacją technologiczną,  studnię rozprężną przy włączeniu do kolektora miejskiego, zespoły napowietrzająco-odpowietrzające – zgodnie z dokumentacją techniczną,

-          rurociąg tłoczny wyprowadzony jest ze stacji próżniowo-tłocznej i włączony do kolektora „W” stanowiącego element sieci kanalizacji miejskiej,

ETAP   II :

1. Wybudowanie pompowni próżniowo-tłocznej  w skład której wchodzą:

-          zbiornik podciśnieniowy stalowy o pojemności Vcz =16,0 m3 posadowiony na fundamencie żelbetowym z zamontowaniem pomp tłocznych,

-          budynek pompowni podciśnieniowej z pompami próżniowymi. Jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 50,60 m2, powierzchni użytkowej 39,50 m2, kubaturze 177,10 m3. Budynek jest docieplony . Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną, wentylację mechaniczną, ogrzewanie elektryczne. Wykończenie wewnętrzne budynku – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

-          filtr powietrza odlotowego w postaci otwartego zbiornika żelbetowego o wymiarach 5,40 m x 4,40 m z rusztem drewnianym i materiałem filtracyjnym,

-          komora zasuw jako zamknięty podziemny zbiornik żelbetowy,

-          zagospodarowanie terenu polegającego na wykonaniu ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej tworzywem o wys. 1,80 m na podmurówce betonowej i słupkach stalowych, z bramą wjazdową i furtką, placu manewrowego i chodnika na terenie ogrodzonym z kostki wibroprasowanej betonowej.

      Cały teren wokół pompowni uporządkować, zniwelować i obsiać trawą –zgodnie z    

      projektem zagospodarowania.

2. Wykonanie instalacji technologicznej stacji próżniowo-tłocznej.

3. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia technologiczne stacji próżniowo-

     tłocznej.

4. Wykonanie instalacji AKPiA stacji próżniowo-tłocznej.

5. Wykonanie zasilania elektrycznego stacji próżniowo-tłocznej polegającego na wymianie 

     transformatora 110 kVA na 160 kVA i dobudowie rozłączniko-bezpiecznika w istniejącej 

     słupowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowej n.n. o długości 460 m i układu 

     pomiarowego energii elektrycznej.

6. Doprowadzenie wody do budynku stacji próżniowo-tłocznej z rur PE 100 SDR 17 Ø 90/5,4 

    mm o długości 82,1 mb i z rur PE 80 SDR 17 Ø 40/3,7 mm o długości 84,3 mb. Włączenie  

    do miejskiej sieci wodociągowej. Uzbrojenie wodociągu – zgodnie z dokumentacją  

    techniczną.

7. Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy Ø 225/16,6 mm i

    długości 835 mb.

8. Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy Ø 160/11,8 mm i  

    długości 1274,5 mb.

9. Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy Ø 110/8,1 mm i  

     długości 114,5 mb.

10. Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy Ø 90/6,7 mm i   

      długości 454,9 mb.

11. Uzbrojenie rurociągów podciśnieniowych stanowią zasuwy sekcyjne kołnierzowe z

      obudową podziemną  wyposażone w trzpienie przedłużające i skrzynki uliczne.

12. Rurociągi podciśnieniowe wyposażone są w studzienki  żelbetowe prefabrykowane         

     o wymiarach 1,0 x 1,0 m wyposażone w zawory podciśnieniowe wraz z instalacją AKPiA.

13. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC ( SDR 34, SN 8 ) o średnicy DN 200mm 

     klasy S i długości 132 mb oraz z rur PVC ( SDR 41, SN 4 ) o średnicy DN 200 klasy N i 

     długości 201 mb.

14.Wykonanie 76 szt. podłączeń domowych z rur PVC o średnicy DN 160 mm,  

      kielichowych,  łączonych na  uszczelkę, klasy N o łącznej długości 836 mb.

15. Wykonanie na kanalizacji sanitarnej studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy

      DN 425 mm – 15 szt. i DN 1000 mm -  4 szt. Jako przykrycie studzienek zastosować  

      włazy typu B 125 oraz D 400 – zgodnie z dokumentacją techniczną.

16. Wykonanie na kanalizacji sanitarnej studzienek podciśnieniowych o wymiarach 1,0 m x 

       1,0 m – 53 szt. Jako przykrycie studzienek zastosować włazy typu B 125  – zgodnie z 

       dokumentacją techniczną.

17. Wykonanie przełączenia do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 mm PVC 5 szt. 

       istniejących przyłączy wodociągowych o łącznej długości 10 mb.

ETAP III :

1. Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy Ø 160/11,8 mm i 

     długości 2791 mb.

2. Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy Ø 110/8,1 mm i 

    długości 760 mb.

3. Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy Ø 90/6,7 mm i   

    długości 1274,3 mb.

4. Uzbrojenie rurociągów podciśnieniowych stanowią zasuwy sekcyjne kołnierzowe z  

    obudową podziemną wyposażone w trzpienie przedłużające i skrzynki uliczne.

5. Rurociągi podciśnieniowe wyposażone są w studzienki żelbetowe o wymiarach

    1,0m x 1,0 m wyposażone w zawory podciśnieniowe wraz z instalacją AKPiA – 90 szt.  

    Jako przykrycie studzienek zastosować włazy typu B 125 i D 400  – zgodnie z  

    dokumentacją techniczną.

6. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC ( SDR 34, SN 8 ) o średnicy DN 200mm   

     klasy S i długości 1194,3 mb oraz z rur PVC ( SDR 41, SN 4 ) o średnicy DN 200 klasy N 

     i długości 1738,2 mb.

7. Wykonanie 213 szt. podłączeń domowych z rur PVC o średnicy DN 160 mm, 

     kielichowych, łączonych na uszczelkę, klasy N o łącznej długości 2110 mb.

8. Wykonanie na kanalizacji sanitarnej studzienek  z tworzywa sztucznego o średnicy

     DN 1000 mm -  139 szt. Jako przykrycie studzienek zastosować włazy typu B 125 oraz

     D 400 – zgodnie z dokumentacją techniczną.

9. Wykonanie kompletnej przepompowni lokalnej „Pantoflarnia” wraz z  zasilaniem 

     energetycznym zgodnie z dokumentacją techniczną.

10. Wykonanie rurociągu tłocznego od przepompowni lokalnej „Pantoflarnia” z rur PE 100 

      SDR 17 o średnicy Ø 90/5,4 mm i długości 296,1mb. Na rurociągu tłocznym zabudowana 

      jest studnia rozprężna.

11. Wykonanie kompletnej przepompowni przydomowej na posesji przy ul. Kruhel Pełkiński 

       Nr 14 wraz z zasilaniem energetycznym zgodnie z dokumentacją techniczną.

12. Wykonanie rurociągu tłocznego od przepompowni przydomowej na posesji przy ul. 

      Kruhel Pełkiński z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Ø 63/3,8 mm i długości 96,6 mb. Na 

      rurociągu tłocznym zabudowany jest odpowietrznik.

Długości kanałów zestawione tabelarycznie:

 

Etap

Tłoczny

Podciśnieniowy

Grawitacyjny

200

225

160

110

90

200

160 pwik

160 pryw.

Etap I

2539,2

-

-

-

-

-

-

-

Etap II

-

835,0

1274,5

114,5

454,9

333,0

836,0

366,0

Etap III

-

-

2791,0

760,0

1274,3

2932,5

2110,0

1022,0

Razem:

2539,2

835,0

4065,5

874,5

1729,2

3265,5

2946,0

1388,0

 

Uwaga! Likwidacja zbiorników bezodpływowych /odpompowanie , zasypanie lub adaptacja na studzienki rewizyjne/ leżą po stronie właścicieli posesji.

Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są                 w dokumentacji projektowej pn.  „Projekt budowlany. Kanalizacja sanitarna dla m.Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze”, przedmiarach robót, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Kulkowa, Górnoleżajska w Jarosławiu, opracowanej przez Kompleksowe Usługi Inżynieryjne S.A., 30-063 Kraków, Al. 3 Maja 7zatwierdzonej przez Starostę Jarosławskiego Decyzją pozwolenia na budowę Nr 128/2005 znak: AB.II-7351-81/05 z dnia 10-05-2005r oraz zatwierdzonej przez Wojewodę Podkarpackiego Decyzją pozwolenia na budowę Nr 26/2004 znak: R.X.A.-7111-J-2/36/04 z dnia 20-12-2004r. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław – Dział Techniczny oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa www.pwik-jaroslaw.pl Wykonawca pełniąc funkcję Inspektora Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r poz. 414 z późniejszymi zm.)

- Wykonawca pełniąc funkcję Inspektora Nadzoru zobowiązany jest do wykonywania  

   obowiązków, jakie ciążą na Inwestorze ( Zamawiającym ), a w szczególności do  

    Przestrzegania ustaleń zawartych w Umowie Nr Z/2.18/I/1.2/6/06/U/11/06 o  

   dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu

    Z/2.18.I.1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych- kanalizacja sanitarna dla Jarosławia

    etap 1-3” w ramach

    Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu  

    konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju   

    Regionalnego 2004 – 2006,

- Wykonawca pełniąc funkcję Inspektora Nadzoru zobowiązany jest do wykonywania 

   ciążących na nim obowiązków w oparciu o „Podręcznik procedur wdrażania 

   Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” z uwzględnieniem

   wszystkich aktualizacji,

-  Wykonawca pełniąc funkcję Inspektora Nadzoru jest obowiązany na etapie prowadzenia  

    robót budowlano – montażowych do:

Ø      Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót.

Ø      Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

Ø      Organizowanie i prowadzenie rad budowy dla przedmiotowej inwestycji.

Ø      Udzielaniu zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

Ø      Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu.

Ø      Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym.

Ø      Uczestniczenia w kontrolach prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą i inne organy kontrolujące proces inwestycyjny,

Ø      Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego.

Ø      Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w okresie realizacji inwestycji.

Ø      Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego.

Ø      Nadzorowanie koordynacji robót prowadzonych przez wykonawcę robót.

Ø      Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z zawartą Umową Nr Z/2.18/I/1.2/6/06/U/11/06 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu Z/2.18.I.1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych- kanalizacja sanitarna dla Jarosławia etap 1-3” w ramach

                        Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu  

                        konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju   

                        Regionalnego 2004 – 2006 oraz w oparciu o „Podręcznik procedur wdrażania 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” z uwzględnieniem  wszystkich aktualizacji,

Ø      Przygotowywanie na podpis Zamawiającego niezbędnych sprawozdań i harmonogramów w terminach wynikających z zawartej z Instytucją Pośredniczącą Umowy jw. oraz z „Podręcznika procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” z uwzględnieniem wszystkich aktualizacji,

Ø      Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie             z Prawem Budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

-          Kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy.

-          Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów        i urządzeń.

-          Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania    w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót.

-          Kontrola jakości wykonanych prac.

-          Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

-          Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców.

-          Ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie                 w nadzorowaniu inwestycji.

-          Bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z projektantami, wykonawcą, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur w terminie 2 dni od momentu dostarczenia ich przez Wykonawcę.

-          Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji.

-          Zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu inwestycji.

-          Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

-          Opracowanie końcowego rozliczenia prac budowlano – instalacyjnych oraz inwestycji i wystawienia dowodów PT w terminie 20 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych do:

Ø      Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Ø      Uczestniczenie w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi oraz sporządzenia protokołu ze spotkań komisji.

Ø      Zawiadomienie wykonawcy robót o stwierdzonych wadach w ich robotach             w okresie gwarancji rękojmi.

Ø      Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium   -   100 %.

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu

Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia  14-11-2006r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14-11-2006r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów

i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 .

 

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 

Nazwa: GRUPA INWESTOR Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-326

Ulica: Graniczna 1b

Województwo: podkarpackie

Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 08-12-2006r.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

 

Wybrana oferta złożona przez GRUPA INWESTOR Sp. z o.o., 35-326 Rzeszów,

ul. Graniczna 1 b za cenę 83 795,70,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.

Plik ogłoszenia (237kB) plik


Wytworzył: Adam Lis (9 lutego 2007)
Opublikował: Adam Lis (9 lutego 2007, 11:40:10)

Ostatnia zmiana: Adam Lis (9 lutego 2007, 12:55:29)
Zmieniono: dod4

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1356

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij