Umowa z dnia 01-10-2007

L.dz.DTe/ 4080/2007 Jarosław, dnia 01 pażdziernik 2007r. Ogłoszenie o zawarciu Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pruchnickiej od ul. Strzeleckiej do zbiorników wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 277 999,99,- EURO w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.. Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Adres pocztowy: Miejscowość: Jarosław Kod pocztowy: 37-500 Ulica : Tarnowskiego 28, Tel. : (016)6216266, 6212917,6233460 Fax. : (016)6216266 Województwo: podkarpackie Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)6233460 Fax: (016)621-62-66 e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl Określenie przedmiotu zamówienia: - włączenie nowej sieci wodociągowej z rur PE do sieci wodociągowej w istniejącej komorze wodociągowej w węźle W -zgodnie ze schematem montażowym załączonym do dokumentacji projektowej, - wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PE 100; SDR – 17, na ciśnienie 10 barów Ø 90x5,4 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 227 mb, - wykonanie odwodnienia sieci wodociągowej w komorze wodociągowej z rur PE 100; SDR – 17, na ciśnienie 10 barów Ø 63x3,8 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 8 mb, - na odcinku sieci wodociągowej przebiegającej w pasie drogowym ul. Pruchnickiej tj. 84 mb, nową sieć wykonać w rurach ochronnych PE 100; SDR 17; o średnicy Ø 180x10,7 mm – zgodnie z Decyzją PZDW-WIPDe-7334/24-1/2006 z dnia 28-07-2006r oraz opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją, - na odcinku części działki 25/51 tj. na odcinku 32 mb nową sieć wodociągową wykonać metodą podwiertu sterowanego, - nowa sieć wodociągowa uzbrojona jest w jeden hydrant nadziemny Ø 80 mm i jeden hydrant podziemny Ø 80 mm – obydwa produkcji Jafar. Montaż hydrantów zgodnie ze schematami montażowymi zawartymi w dokumentacji, - węzły wykonać zgodnie ze schematami montażowymi zawartymi w dokumentacji projektowej. W węzłach stosować zasuwy żeliwne, kołnierzowe, klinowe, z miękkim uszczelnieniem produkcji Hawle z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną, - wykonanie nowych przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych Nr 22, 30, 31, 32 przy w ul. Pruchnickiej z podłączeniem do nowej sieci wodociągowej Ø 90 mm PE w węzłach W2, W5, W7, W8. Przyłącz wykonać z rur PE 100 SDR –17, Ø 32x2,3 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez nawiertkę produkcji Hawle. W/w przyłącza wykonać wraz z węzłem wodomierzowym i podłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej wewnętrznej. - przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do budynku Nr 30a w węźle W3, Nr 21 w węźle W4, Nr 33 w węźle W9 do nowej sieci wodociągowej Ø 90 mm PE. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez nawiertkę produkcji Hawle. Łączna długość przyłączy wodociągowych L = 108,50 mb. - Wykonanie dwóch nowych odcinków wodociągu rur PE 100; SDR – 17, na ciśnienie 10 barów, o średnicy Ø 50x3,0 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe o łącznej długości 44 mb pod ul. Pruchnicką celem przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych Nr 19 i Nr 18b oraz 23 i 24a. Przekroczenia wykonać metodą podwiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 100; SDR 17 o średnicy Ø 90x5,4 mm. Łączna długość rur ochronnych 56 mb. Przełączeń dokonać w węzłach W1 i W6 zgodnie z załączonymi do dokumentacji schematami montażowymi. - stosować trojaki żeliwne kołnierzowe produkcji krajowej - zgodnie z dokumentacją techniczną, - zakorkowanie końcówek wodociągu żeliwnego pozostawionego w ziemi, - zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- zgodnie z dokumentacją projektową, - przywrócenie do stanu poprzedniego ul. Pruchnickiej po trasie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych , - przywrócenie do stanu poprzedniego terenu działek prywatnych po robotach wodociągowych, - wykonanie organizacji ruchu na okres wykonywania robót zgodnie z opracowanym, uzgodnionym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, - zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, - zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót, - wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach wodociągowych w miejscach wskazanych losowo przez Zamawiającego, - wykonanie prób szczelności nowej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, - zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji Uwagi do realizacji : - stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach wodociągowych prowadzonych w pasach drogowych – Is= 95 % w zmodyfikowanej skali Proctora , - roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. „Projekt budowlany. Przebudowa sieci wodociągowej Ø 300 mm do zbiorników wyrównawczych wraz z przyłączami ul. Strzelecka – Pruchnicka w Jarosławiu, „Projekt wykonawczy. Przebudowa sieci wodociągowej Ø 300 mm do zbiorników wyrównawczych wraz z przyłączami ul. Strzelecka – Pruchnicka w Jarosławiu”, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod. – kan. w ul. Pruchnickiej w Jarosławiu, opracowanych przez „PRONAD” Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych mgr inż. Witold Dobosiewicz, 37-700 Przemyśl ul. Dworskiego 81, zatwierdzonej przez Starostę Jarosławskiego Decyzją pozwolenia na budowę Nr 371/2007 znak: AB.II-7351-376/07 z dnia 16-07-2007r . Przedmiot zamówienia obejmuje również : - zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, - przygotowanie i składanie w imieniu Zamawiającego wniosków o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy ul. Pruchnickiej w Jarosławiu. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100 %. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia 14-09-2007r do godz. 1000 Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14-09-2007r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 . Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nazwa: „Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna, Adres pocztowy: Miejscowość: Jarosław Kod pocztowy: 37-500 Ulica: Podzamcze 41 Województwo: podkarpackie Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 26-09-2007r. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Wybrana oferta złożona przez „Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna, 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41 za cenę 102 080,61,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. Plik umowy (57kB) word

Wytworzył: Adam Lis (1 października 2007)
Opublikował: Adam Lis (1 października 2007, 13:29:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij