Ogłoszenie o zawarciu Umowy z dnia 29.10.2007

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przełączeniem istniejących przykanalików w ul. Drużynieckiej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 277 999,99,- EURO w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o..

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,
Adres pocztowy:
Miejscowość: Jarosław
Kod pocztowy: 37-500
Ulica : Tarnowskiego 28,
Tel. : (016)6216266, 6212917,6233460 Fax. : (016)6216266
Województwo: podkarpackie
Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner
Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)6233460
Fax: (016)621-62-66
e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
 • włączenie nowego kanału sanitarnego z jednej strony do istniejącej komory żelbetowej K1 poprzez kaskadę na kolektorze Ø 1200, a z drugiej strony do istniejącego kanału Ø 300 bet. – zgodnie z dokumentacją projektową,
 • wybudowanie nowego kanału z rur PVC Ø 315 klasy „T” SN – 8 kN z uszczelką „Sewer – Lock” o długości 201,50 m,
 • wybudowanie nowego kanału z rur PVC Ø 200 klasy „T” SN – 8 kN z uszczelką „Sewer – Lock” o długości 10,50 m,
 • wykonanie przełączeń przyłączy kanalizacyjnych z budynków mieszkalnych rurami PVC Ø 160 klasy „T” SN – 8 kN z uszczelką „Sewer – Lock” o łącznej długości 18,50 m : odcinki S3-S3A, S6-S6A, S10-S10A, S11-S11A – zgodnie z dokumentacją projektową.
Łączna długość nowego kanału PVC Ø 160 – 315 klasy „T” SN – 8 kN z uszczelką „Sewer – Lock” wynosi 230,50 m.
 • wybudowanie studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych „Bruk – Bet” Ø 1000 z kinetą z rur PP z włazem żeliwnym Ø 600 wentylowanym, zatrzaskowym, zabezpieczonym przed kradzieżą kl. D (400 kN) szt. 3 (S14, S5, S11) oraz z włazem żeliwnym kl. C (250 kN) szt. 2 (S1, S4). Dla studni usytuowanych w drodze klasa obciążenia włazu D (400 kN), dla studni usytuowanych poza drogą klasa obciążenia włazu C (250 kN),
 • wybudowanie studzienek inspekcyjnych PRO – 400 z kinetą przelotową PP dla rur gładkich PVC Ø 315 z pokrywą pełną żeliwną kl. D (400 kN) 7 kpl. (S6, S7, S8, S9, S10, S12, S13) oraz z pokrywą pełną żeliwną kl. B (125 kN) 2 kpl. (S2, S3),
 • wybudowanie studzienek inspekcyjnych PRO – 400 z kinetą przelotową PP dla rur gładkich PVC Ø 160 z pokrywą pełną żeliwną kl. D (400 kN) kpl. (S6A, S10A, S11A) oraz z pokrywą pełną żeliwną kl. B (125 kN) 1 kpl. (S3A). Studzienki usytuowane w drodze winny posiadać włazy kl. D (400 kN), natomiast studzienki sytuowane poza pasem drogowym winny posiadać włazy kl. B (125 kN).
 • zasyp wykopów w całości pospółką do wysokości warstw nawierzchni – dla rur ułożonych w ul. Drużynieckiej. Dla rur ułożonych poza drogą pospółka do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury – powyżej wykopy zasypać gruntem rodzimym – zgodnie z dokumentacją projektową,
 • likwidacja starej sieci kanalizacyjnej i studzienek rewizyjnych zgodnie z dokumentacją projektową,
 • zabezpieczenie skrzyżowań sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym - zgodnie z dokumentacją projektową,
 • rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego nawierzchni ul. Drużynieckiej i Wiejskiej zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej oraz terenu pozostałych działek po robotach kanalizacyjnych,
 • wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji i zabezpieczenia robót związanych z budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej ,
 • zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
 • zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,
 • wykonanie na koszt Wykonawcy badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach kanalizacyjnych losowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
 • wykonanie prób szczelności nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie na koszt Wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji a przed jej odbiorem końcowym przeglądu kamerowego wybudowanego kanału sanitarnego w obecności inspektora nadzoru. Dokumentacja z przeglądu kamerowego będzie podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego inwestycji,
 • zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji.
Uwagi do realizacji :
 • stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach kanalizacyjnych prowadzonych w pasach drogowych – Is= 100 % w skali Proctora a w terenach pozostałych Is=95 % w skali Proctora,
 • roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.
Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. ” Projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przełączeniem istniejących przykanalików w ul. Drużyniekiej w Jarosławiu”, przedmiarach robót, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Projekcie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Drużynieckiej, opracowanych przez Biuro Usług Projektowo-Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl, zatwierdzonej przez Starostę Jarosławskiego Decyzją pozwolenia na budowę Nr 533/2007 znak: AB.II-7351-613/07 z dnia 25-09-2007r .

Przedmiot zamówienia obejmuje również :

 • zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
 • przygotowanie i składanie w imieniu Zamawiającego wniosków o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy ul. Drużynieckiej i ul. Wiejskiej.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100 %.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu
Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia 17-10-2007r do godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17-10-2007r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 .

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa: „WODO GAZ” Józef Słota,
Adres pocztowy:
Miejscowość: Przeworsk
Kod pocztowy: 37-200
Ulica: Krakowska 23
Województwo: podkarpackie
Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 25-10-2007r.
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Wybrana oferta złożona przez „WODO GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23 za cenę 148 182,22,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą ilość punktów, ponieważ jej cena była najniższa.

Wytworzył: Tomasz Wojtaszek (29 października 2007)
Opublikował: Adam Lis (30 października 2007, 08:40:55)

Ostatnia zmiana: Adam Lis (30 października 2007, 08:56:43)
Zmieniono: Tomasz Wojtaszek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1326

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij