Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu - dokończenie ETAPU I

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.149.2018
wartość: nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.149.2018 Jarosław, dnia 22.05.2018r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu – dokończenie ETAPU I”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 27.04.2018r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu – dokończenie ETAPU I”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 2 złożoną przez Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 2 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 206,28; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 80; Punkty razem – 286,28; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2018/2019r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.103.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.103.2018 Jarosław, dnia 07 maja 2018 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.103.2018 ogłoszonego w dniu 27 marca 2018 roku na „Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2018/2019r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11, 02-505 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych do tego postępowania kryteriów, tj. uzyskała największą ilość punktów – 384,12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11, 02-505 Warszawa; Oferta nr 2 – Korona JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa; Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 200; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 184,12; Punkty razem – 384,12; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 179,44; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 200; Punkty razem – 379,44;  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łączności w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Garbarze w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.100.2018
wartość: nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 10 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.100.2018 Jarosław, dnia 17.04.2018r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 554999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łączności w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Garbarze w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 26.03.2018r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łączności w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Garbarze w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Oferta Nr 2 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul 37-200 Przeworsk, Os. Sobieskiego 71; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 400; Oferta Nr 2 - Wykonawca wykluczony. W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.26.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 6 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.26.2018 Jarosław, dnia 19 lutego 2018 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.26.2018 ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2018 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o. o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Jerzy Apka Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka ul. Inżynierska 32 96-500 Sochaczew Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy-Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew; 2. Oferta nr 2 złożona przez Chemi Kam Sp. z o. o. ul. Barlickiego 26, 42-506 Będzin; 3. Oferta nr 3 złożona przez Rockchem Sp. z o. o. Sp. K. Smolec ul. Śliwkowa 119, 55-080 Kąty Wrocławskie; 4. Oferta nr 4 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 450,15; Punkty razem – 450,15; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 462,80; Punkty razem – 462,80; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 423,65; Punkty razem – 423,65;  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.13.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.3.2018  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij