Strona główna  >  Uchwały  >  2006

Uchwała nr 614 /LIII/06
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 27 lutego 2006


w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.


UCHWAŁA Nr 614/LIII/06

RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na obszarze Gminy Miejskiej Jarosław.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, w tym

prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) odbiorca – odbiorca usług o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

3) osoba korzystająca z lokalu – osoba o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy,

4) osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci – osoba która posiada tytuł prawny do nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być

odprowadzane ścieki,

5) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

6) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków o której mowa w art. 6 ustawy,

7) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

8) wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego służący określeniu ilości wody pobranej w lokalu lub wody pobranej z punktu czerpalnego znajdującego się poza lokalem,

9) dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej lub wody pobranej z własnego ujęcia odbiorcy,

10) okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

11) cennik usług dodatkowych – zestawienie opłat ustalonych przez przedsiębiorstwo pobieranych za usługi inne niż wynikające z umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, świadczone odpłatnie

§ 3. Przedsiębiorstwo świadczy na rzecz odbiorców oraz osób ubiegających się o przyłączenie do sieci także usługi dodatkowe, które rozliczane są na podstawie cennika usług dodatkowych.

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

§ 5. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń do należytego świadczenia usług, a w szczególności przedsiębiorstwo:

1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób ciągły i niezawodny,

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi

przepisami,

5) spełnia warunki wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody, w przypadku wystąpienia jej niedoboru, na zasadach określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy, które są usuwane na koszt odbiorcy,

7) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

8) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

9) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

10) ponosi koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania, a w tym plombowania i legalizacji, wodomierza głównego,

11) informuje, na stronie internetowej przedsiębiorstwa, o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 6. Odbiorca jest zobowiązany do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający jego działalności, a w szczególności do:

1) wykorzystywania pobieranej wody oraz przyłącza kanalizacyjnego w celach i na warunkach określonych w umowie i warunkach technicznych przyłączenia nieruchomości,

2) użytkowania wewnętrznej instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) zabezpieczenia pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny, przed dostępem osób nieuprawnionych,

4) zabezpieczenia wodomierza głównego przed zniszczeniem, a w szczególności przed zamarznięciem, zerwaniem plomb oraz zakłóceniem jego prawidłowego funkcjonowania,

5) użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

6) informowania przedsiębiorstwa o awaryjnych zrzutach ścieków lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,

7) umożliwienia osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

8) informowania przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

9) informowania przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

10) informowania przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej mogących mieć wpływ na działanie sieci,

11) udostępnienia przedsiębiorstwu nieodpłatnie miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej,

12) lokalizowania budynków i budowli oraz nasadzenia drzew i krzewów poza pasem o szerokości trzech metrów przebiegającym wzdłuż trasy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 7. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów

z odbiorcami usług

§ 8. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków, zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wykazaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 11. 1. Na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych umowa może być zawarta z osobą korzystającą z lokalu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) wskazanie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takich osób na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

3) warunki utrzymania wodomierzy, w tym warunki plombowania i legalizacji, oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

4) proponowany sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali,

5) proponowany sposób przerwania dostarczania wody do punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

3. Do wniosku dołącza się inwentaryzację wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

5. Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, są zawierane jednocześnie z osobami korzystającymi ze wszystkich lokali w budynku wielolokalowym.

§ 12. 1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, na czas nieokreślony lub określony.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na czas określony :

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

3. Zmiana umowy następuje w formie pisemnego aneksu do umowy.

4. Zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy nie wymaga zmiany umowy.

§ 13. 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez

złożenie pisemnego oświadczenia woli.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta lub za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym

w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w umowie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli.

3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4. Umowa wygasa w przypadku zmiany odbiorcy lub śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną.

§ 14. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

§ 15. 1. Integralną częścią umowy zawartej z przemysłowym dostawcą ścieków jest załącznik, składany przez odbiorcę przy jej podpisaniu, aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków.

2. Przedsiębiorstwo, w porozumieniu z przemysłowym dostawcą ścieków, określi zasady przeprowadzania kontroli jakości ścieków.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

ustalone w taryfach

§ 16. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 17. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustawy.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody do lokalu ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mierzących ilość wody pobranej ze wszystkich punktów czerpalnych lokalu.

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania, w tym koszty plombowania i legalizacji, wodomierzy nie obciążają przedsiębiorstwa.

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody ustalonej na podstawie ust. 1 i pobranej z własnego ujęcia odbiorcy według wskazań dodatkowego wodomierza.

6. W rozliczeniach odprowadzonych ścieków, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej

zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego, na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo.

7. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania, w tym koszty plombowania i legalizacji, dodatkowego wodomierza obciążają odbiorcę.

§ 18. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie obowiązujących przepisów i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w celu ustalenia ilości świadczonych usług osobie korzystającej z lokalu, gdy z przyczyn leżących po stronie tej osoby nie można dokonać odczytu wskazań wodomierzy.

§ 19. 1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo, w okresach obrachunkowych, w terminie określonym w umowie, nie krótszym niż 14 dni od doręczenia faktury.

3. Wniesienie przez odbiorcę zastrzeżeń co do wskazań wodomierza głównego lub wodomierza nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

Rozdział 5

Warunki przyłączania do sieci i sposób dokonywania

odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

wykonanego przyłącza

§ 20. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Po otrzymaniu wniosku przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

4. Włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dokonywane jest w obecności i pod nadzorem upoważnionego pracownika przedsiębiorstwa.

5. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza, w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

§ 21. 1. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala Przedsiębiorstwo.

§ 22. 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych dostawców ścieków również jakości odprowadzanych ścieków.

d) przeznaczenia wody,

e) powierzchni odwadnianego terenu,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe...) w budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

c) posiadanie własnych ujęć wody,

4) przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt 1, względem

istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki techniczne przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki techniczne przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków w przypadku innych

niż bytowe,

4) termin ważności warunków.

§ 24. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonywania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem oraz spełnienie

innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków.

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zajęcia stanowiska, w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej sieci, w terminie 30 dni od otrzymania dokumentacji.

§ 25. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonywania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej

z przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków.

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zajęcia stanowiska, w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza, w terminie 30 dni od otrzymania dokumentacji.

§ 26. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych przyłączenia, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia.

§ 27. 1. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina lub

przedsiębiorstwo może zawrzeć z tą osobą umowę, na podstawie której osoba ubiegająca się o przyłączenie wybuduje na własny koszt urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne, które następnie przekaże odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu.

2. Zawierając umowę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia.

Rozdział 6

Techniczne warunki określające możliwości dostępu

do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 28. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1. W Urzędzie Miasta Jarosławia, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

d) niniejszy regulamin,

e) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków,

2. W przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu :

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

b) niniejszy regulamin.

Rozdział 7

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania

ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej

wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 29. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadku, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. Wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, Przedsiębiorstwo informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych

przedsiębiorstwo informuje odbiorców najpóźniej na trzy dni przed ich planowanym terminem.

5. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny przedsiębiorstwo winno zorganizować dostawy wody środkami obwoźnymi lub wskazać zastępcze punkty poboru wody.

§ 30. 1. W przypadku gdy, z przyczyn zależnych od przedsiębiorstwa dostarczana woda posiada nieodpowiednie parametry odbiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji na zasadach określonych w § 32 niniejszego regulaminu.

2. Jeżeli jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne na warunkach określonych w ustawie.

Rozdział 8

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności

sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody

i odprowadzaniu ścieków

§ 31. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na żądanie odbiorców, informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

1) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt 1,

3) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 32. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości należności za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie i rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji.

Rozdział 9

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 33. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 34. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w kwartalnych okresach.

§ 35. Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 38. Traci moc uchwała Nr 19/III/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. Rady Miasta Jarosławia w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podkarpackiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Jarosławia

Marian Janusz

plik uchwaly (81kB) word


Opublikował: Adam Lis (18 maja 2006, 09:36:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2514

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij