Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno prawną dla inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej i części ul. Kopcia

Jarosław: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno prawną dla inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej i części ul. Kopcia

Numer ogłoszenia: 165971 - 2008; data zamieszczenia: 21.07.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6216266, fax 016 6212917.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno prawną dla
inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej i części ul. Kopcia wraz z modernizację przepompowni ścieków przy ul. Cegielnianej w Jarosławiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej i części ul. Kopcia wraz z modernizacją przepompowni ścieków przy ul. Cegielnianej w Jarosławiu.
Obszar, który należy ująć dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia jest zaznaczony na mapie syt. -wys. w skali 1 : 4000 stanowiącej załącznik do technicznych warunków odbioru ścieków z przedmiotowego terenu - warunki techniczne odbioru ścieków wraz z załącznikiem graficznym stanowią zał. Nr 6 do zaproszenia do negocjacji.
Obszar, na którym ma być projektowana kanalizacja obejmuje swoim zakresem tereny cywilne ( przez określenie tereny cywilne należy rozumieć działki prywatnych właścicieli, działki Skarbu Państwa, działki Gminy Miejskiej, działki pasów drogowych) oraz tereny PKP. W związku z powyższym projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z dokumentacją formalno-prawną winien być opracowany dla terenów cywilnych i dla terenów PKP.
Dokumentacja winna być opracowana z podziałem na etapy budowy kanalizacji, umożliwiające ich odbiory i sukcesywne przekazywanie do eksploatacji. Projekt budowlany i projekt wykonawczy a także dokumentacja formalno-prawna winny obejmować cały zakres inwestycji, zgodnie z załączonymi do SIWZ warunkami technicznymi - zał. Nr 7 do zaproszenia do negocjacji , opracowany we wszystkich branżach, obejmować rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Częścią składową dokumentacji winny być projekty organizacji ruchu na okres budowy kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja sanitarna w obrębie ulic Przemysłowej, Chrobrego, Pawłosiowskiej i części ulicy Kopcia winna być tak zaprojektowana, aby zapewnić możliwość przyszłościowego odprowadzenia ścieków sanitarnych w sposób grawitacyjny z możliwie największego obszaru ( odpowiednie posadowienie i odpowiednie ustalenie trasy kanału sanitarnego).
Przy projektowaniu przedmiotowej kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić już istniejące opracowania drogowe i kanalizacji deszczowej na przedmiotowym terenie będące w posiadaniu Wydziału Dróg Urzędu Miasta Jarosławia.
Dokumentacja projektowa winna zawierać zaznaczony zakres zlewni i opracowanie bilansu ścieków sanitarnych.
Uwzględniając aktualny bilans ścieków sanitarnych, w ramach tego przedmiotu zamówienia, należy przeprojektować istniejącą przepompownię ścieków sanitarnych przy ulicy Cegielnianej, dostosowując ją do zwiększonej ilości ścieków sanitarnych i obecnie obowiązujących przepisów. Dokumentację modernizacji przepompowni ścieków należy opracować we wszystkich branżach.
Projekt budowlany i wykonawczy a także dokumentacja formalno-prawna winny obejmować rozwiązania odprowadzenia ścieków z istniejących i planowanych - zgodnie z opracowanym planem podziału działek, budynków mieszkalnych ( ujęte mają być przyłącza kanalizacji sanitarnej do lica budynków istniejących i projektowanych, bądź do istniejących lub projektowanych zbiorników bezodpływowych a w przypadku działek budowlanych - kanalizacja sanitarna do granicy działki zakończona korkiem). Wykonawca na etapie ustalania trasy winien rozwiązanie projektowe uzgodnić z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i dołączyć do sporządzonej umowy cywilno-prawnej mapę syt.-wys. z wrysowaną trasą kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku istniejącego lub projektowanego bądź też działki budowlanej z podpisami projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku zmian trasy kanalizacji sanitarnej bądź trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ponownych uzgodnień zmienionych rozwiązań projektowych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i dołączenia aktualnego załącznika graficznego ( z podpisami projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości) do nowej umowy cywilno-prawnej.
W przypadku wystąpienia działek z nieuregulowanym stanem prawnym, o zaistniałym fakcie należy natychmiast powiadomić Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wymaganiami obowiązujących ustaw, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto projekt winien zawierać niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz inne niezbędne dane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projektant obowiązany jest wprowadzić wymogi i rozwiązania wynikające z zapisów opinii i uzgodnień do projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.
W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby i materiały budowlane zapewniające spełnienie wymagań art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zapewni sprawdzenie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności - dotyczy to opracowań we wszystkich branżach.
W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłącza kanalizacji zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeni ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
Do opracowanej dokumentacji należy dołączyć klauzulę o kompletności dokumentacji i jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekty organizacji ruchu i kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót, projekty organizacji ruchu i kosztorys inwestorski należy sporządzić w rozbiciu na etapy - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
Przedmiary robót i kosztorys inwestorski należy opracować dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną definicją sieci zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeni ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
W przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych należy określić pełne informacje dotyczące parametrów jakości i dopuszczenia do stosowania przyjętych materiałów.
Wykonawca przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, zapozna Zamawiającego z rozwiązaniami projektowymi, potwierdzając je okazaniem umów cywilno-prawnych spisanych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości , przez które będzie przebiegać projektowana kanalizacja sanitarna i projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej. Do umów cywilno-prawnych należy dołączyć załącznik graficzny z zaakceptowaną przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości trasą kanalizacji sanitarnej lub trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej. Na załączniku graficznym z trasą kanalizacji sanitarnej lub trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej winny się znajdować podpisy projektanta i osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. Dopiero po spełnieniu powyższego warunku zostanie złożony wniosek o wydanie w/w decyzji.
Istniejąca przepompownia ścieków przy ul. Cegielnianej posiada następującą charakterystykę :
Pompownia produkcji METALCHEM - Warszawa.
Zbiornik ze stali, zabezpieczony żywicą poliestrową, o średnicy D=1400 mm, posadowiony na płycie betonowej. Pompownia wyposażona jest w dwie pompy zatapialne, pracujące naprzemiennie, przygotowane do pracy równoczesnej w przypadku przeciążeń. Wydajność pompowni :
Q śr. dob. = 270,0 m3/d, Q max. dob. = 405,1 m3/d, Q max h = 8,05 m3/s,
Wysokość podnoszenia pompowni :
Q1 = 28,53 m3/h = 7,9 l/s
Hp = 13,0 m, gdy pracuje jedna pompa z rurociągiem tłocznym.
Q2 = 45,01 m3/h =12,5 l/s
Hp = 18,59 m, gdy pracują dwie pompy z rurociągiem tłocznym.
Zabudowane dwie pompy typu MS1-32Z. Prąd nominalny 6,9 A. Zabezpieczenie prądowe 10 A. Pn = 3kW. Obroty 2835 R.P.M. Napięcie zasilania 380V, 50 Hz. Q = 12,0 l/s,
H = 10m. Rurociąg tłoczny Ø 110 PE (PE-80 PN 6), rzędna osi rurociągu tłocznego 195,15 mnpm. Kanalizacja dopływowa do przepompowni DN 400 PVC, rzędna osi dopływu 193,45 mnpm. Poziomy ścieków sygnalizowane są sondami pływakowymi. Ustalenie poziomów pracy pompowni :
Poziom dna pompowni 192,20 mnpm;
Poziom minimalny 192,60 mnpm;
Poziom maksymalny 193,39 mnpm;
Poziom alarmowy 193,59 mnpm.
W przepompowni zastosowano system monitorowania pracy przepompowni WaterLinkGSM produkcji Flota Jakości 64-100 Leszno, ul. Luksemburska 3.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
A. Prace projektowe przygotowawcze:
- uzyskanie warunków zasilania energetycznego obiektów wchodzących w skład inwestycji przyjętych przez projektanta w rozwiązaniach projektowych przedmiotu zamówienia a zaakceptowanych przez Zamawiającego,
- opracowanie map do celów projektowych ( w tym mapy na terenie PKP ) w zakresie niezbędnym do opracowania projektu zgodnie z wydanymi przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. warunkami technicznymi.
Uwaga: zakres map winien umożliwiać przeanalizowanie pod względem wysokościowym całego obszaru w celu jego skanalizowania. Mapy do celów projektowych winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami geodezyjnymi i zawierać w swej treści między innymi: zieleń wysoką, aktualne zainwestowanie terenu - chodniki, dojścia do posesji, tereny wybrukowane, projektowane inwestycje uzgodnione w ZUDP w Jarosławiu itp.
- uzyskanie map ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla terenów cywilnych i dla terenów PKP, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla terenów cywilnych i terenów PKP oraz pozwolenia na budowę dla zakresu objętego projektem tj. terenów cywilnych i terenów PKP,
- uzyskanie wypisów z rejestru gruntów w ilości i w zakresie jw.,
- spisanie umów cywilno-prawnych ze stronami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego dla terenów cywilnych i terenów PKP oraz pozwolenia na budowę dla terenów cywilnych i terenów PKP. Zamawiający wymaga aby do każdej umowy cywilno-prawnej był dołączony załącznik graficzny na mapie syt.-wys. z wkreśloną trasą kanalizacji sanitarnej bądź trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej podpisany przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości i projektanta.
- opracowanie materiałów i wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla terenów cywilnych i terenów PKP oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla terenów cywilnych i terenów PKP tj. dla całej przedmiotowej inwestycji. Materiały winny posiadać cześć formalno-prawną, opisową i graficzną.
- uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego dla terenów cywilnych i terenu PKP oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla terenów cywilnych i terenów PKP. Wykonawca przygotuje materiały do wniosków i wnioski na podpis Zamawiającego, a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza Miasta Jarosławia i Wojewodę Podkarpackiego. Opłatę za wydane decyzje wniesie Zamawiający.
- opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,
B. Prace projektowe:
- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji tj. dla terenów cywilnych i dla terenu PKP, we wszystkich niezbędnych branżach wraz z koniecznymi uzgodnieniami i opiniami. Dokumentacja winna być opracowana z podziałem na etapy budowy kanalizacji umożliwiające ich odbiory i przekazanie do eksploatacji, zawierać wytyczne realizacji inwestycji oraz rozwiązanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do lica budynków istniejących i projektowanych bądź do istniejących lub projektowanych zbiorników bezodpływowych a w przypadku działek budowlanych - kanalizacji sanitarnej do granicy działki zakończone korkiem.
W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłącza kanalizacji zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeni ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
Dokumentacja winna zawierać przedmiary robót opracowane dla poszczególnych etapów sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną definicją sieci zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeni ścieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami). W przedmiarach nie należy ujmować przyłączy kanalizacji sanitarnych.
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla sieci kanalizacji sanitarnej,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną definicją sieci zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeni ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami) z podziałem na etapy jak w dokumentacji. W kosztorysie inwestorskim nie należy ujmować przyłączy kanalizacji sanitarnych.
- przygotowanie kompletnych materiałów geodezyjnych wraz z uzyskaniem decyzji
formalno-prawnych niezbędnych do wykupu terenów pod obiekty wchodzące w zakres inwestycji,
- aktualizacja wypisów z ewidencji gruntów oraz map z ewidencji gruntów do pozwolenia na budowę dla terenów cywilnych i dla terenów PKP tj. dla całej przedmiotowej inwestycji,
- opracowanie operatu wodno-prawnego na przekroczenie potoku Miłka projektowaną kanalizacją sanitarną.
- uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie potoku Miłka projektowaną kanalizacją sanitarną. Wykonawca przygotuje materiały do wniosku i wniosek na podpis Zamawiającego, a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosku przez Starostę Jarosławskiego.
Opłatę za wydane decyzje wniesie Zamawiający.
- przygotowanie kompletnych wniosków do uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji na terenach
cywilnych i terenach PKP. Wykonawca przygotuje wnioski wraz z kompletem dokumentów o uzyskanie pozwoleń na budowę na podpis Zamawiającego a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosków przez Starostę Jarosławskiego i Wojewodę Podkarpackiego. Opłaty za decyzje wniesie Zamawiający.
- uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę dla terenów cywilnych i terenów PKP tj. dla całej przedmiotowej inwestycji,
- opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami na wykonanie robót kanalizacyjnych w pasach drogowych.
Projekt budowlany a także projekt wykonawczy we wszystkich branżach, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż, projekty organizacji ruchu na okres robót, dokumentację geologiczną należy opracować w pięciu egzemplarzach. Wymóg powyższy obowiązuje dla terenów cywilnych i dla terenów PKP.
Kosztorys inwestorski, kopie umów cywilno-prawnych wraz z załącznikami graficznymi, mapy do celów projektowych, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisów z ewidencji gruntów, materiały do wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji formalno-prawnych dla terenów cywilnych i terenów PKP, należy przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
Ponadto Zamawiający wymaga przekazania całości dokumentacji w wersji elektronicznej autocad i pdf.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2, 74.23.20.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 164400 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRESAN
inż. Jerzy Jasiński, ul. Modrzejewskiej 2/1, 35-328 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 152000.00
Oferta z najniższą ceną: 152000.00 / oferta z najwyższą ceną: 152000.00
Waluta: PLN

Wytworzył: Tomasz W (21 lipca 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (21 lipca 2008, 11:20:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2718

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij