Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Poniatowskiego II etap w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grottgera i ul. Siemieńskiego w Jarosławiu

Numer ogłoszenia: 180442 - 2008; data zamieszczenia: 04.08.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 131172 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6216266, fax 016 6212917.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Poniatowskiego II etap w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grottgera i ul. Siemieńskiego w Jarosławiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlano montażowych w pełnym zakresie związanych z przebudową i budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących budynków.
Roboty będą prowadzone na czynnej sieci wodociągowej, w związku z powyższym wykonanie przedmiotu zamówienia należy realizować w sposób zapewniający ciągłość dostaw wody dla dotychczasowych odbiorców.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco :
I. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Poniatowskiego II etap
w Jarosławiu.
- włączenie nowej sieci wodociągowej do istniejącej w węźle 120 (w chodniku przy budynku Nr 47 ul. Poniatowskiego) zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz schematem montażowym zawartym w dokumentacji,
- wykonanie nowej sieci od węzła 120 do węzła 134 z rur PEHD Ø 90 mm PE-100 SDR 17 PN 10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 187,27 mb- zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
- połączenie nowej sieci wodociągowej z istniejącą wA 80 w węźle 134 (przy budynku
Nr 7 Osiedle Wojska Polskiego) zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją
techniczną oraz schematem montażowym zawartym w dokumentacji,
- wykonanie nowego wodociągu od węzła 131 do węzła 142 z rur PEHD Ø 75 mm PE-80 SDR-13,6 PN 10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 24,44 mb- zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Przekroczenie ulicy osiedlowej w rurze ochronnej PEHD Ø 160 mm PE 100 SDR-17 PN 10 o długości L=4,0 m,
- wykonanie nowego wodociągu od węzła 133 do węzła 143 z rur PEHD Ø 63 mm PE-80 SDR-13,6 PN 10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 24,89 mb- zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Przekroczenie ulicy osiedlowej w rurze ochronnej PEHD Ø 160 mm PE 100 SDR-17 PN 10 o długości L=3,50 m,
- wykonanie nowego wodociągu od węzła 65 do węzła 109 z rur PEHD Ø 75 mm PE-80 SDR-13,6 PN 10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 6,21 mb. Połączenie z istniejącym wodociągiem w węźle 65 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- wykonanie nowego wodociągu od węzła 62 do węzła 102 z rur PEHD Ø 40 mm PE-80 SDR-13,6 PN 10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 37 mb. Połączenie z istniejącym wodociągiem w węźle 62 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 126 do budynku Nr 47 przy ul. Poniatowskiego
o długości L=4,60 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm łączonych za pomocą złącz zgrzewanych. Włączenie do nowej sieci wodociągowej zgodnie z
opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 127 do budynku Nr 4 c na Os. Wojska Polskiego o długości L=20,89 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm łączonych za pomocą złącz zgrzewanych. Włączenie do nowej sieci wodociągowej zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 128 do budynku Nr 45 A prim (pawilon) przy ul. Poniatowskiego o długości L=21,89 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 32 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
Przekroczenie ulicy osiedlowej w rurze ochronnej z PEHD Ø 160 mm PE 100 SDR-17 PN 10 o długości L=4,0 m
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 130 do budynku Nr 5 na Os. Wojska Polskiego o długości L=6,32 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm łączonych za pomocą złącz zgrzewanych. Włączenie do nowej sieci wodociągowej zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 132 do budynku Nr 6 na Os. Wojska Polskiego o długości L=6,43 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm łączonych za pomocą złącz zgrzewanych. Włączenie do nowej sieci wodociągowej zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 142 do budynku Nr 45 przy ul. Poniatowskiego o długości L=4,0 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 40 mm.
Włączenie do nowej sieci wodociągowej zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną
dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 142 do budynku Nr 45 A przy ul. Poniatowskiego o długości L=3,50 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm.
Włączenie do nowej sieci wodociągowej zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną
dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 143 do budynku Nr 45 B przy ul. Poniatowskiego o długości L=3,57 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm.
Włączenie do nowej sieci wodociągowej w węźle 143 zgodnie z opracowaną i
zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem
antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 143 do budynku Nr 45 B prim (pawilon) przy ul. Poniatowskiego o długości L=7,25 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy
Ø 32 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej w węźle 143 zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 88 do budynku Nr 43 przy ul. Poniatowskiego o długości L=19,27 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 50 mm.
Włączenie do istniejącego wodociągu w węźle 88 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 77 do budynku Nr 26 przy ul. Poniatowskiego o długości L=12,40 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 32 mm.
Włączenie do istniejącego wodociąg w węźle 77 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 90 do budynku Nr 42 przy ul. Poniatowskiego o długości L=3,81 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm.
Włączenie do istniejącego wodociągu w węźle 77 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 105 do budynku Nr 6 przy ul. Poniatowskiego o długości L=4,81 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 50 mm.
Włączenie do istniejącego wodociągu w węźle 105 - zgodnie z opracowaną i
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą
instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego
podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 109 do budynku Nr 21 przy ul. Poniatowskiego o długości L=39,05 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm.
Włączenie do budowanego wodociągu w węźle 109 - zgodnie z opracowaną i
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą
instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego
podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 109 do budynku Nr 17 przy ul. Poniatowskiego o długości L=11,21 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 63 mm.
Włączenie do budowanego wodociągu w węźle 109 - zgodnie z opracowaną i
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Połączenie nowego przyłącza z istniejącą
instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego
podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 102 do budynku Nr 13 przy ul. Poniatowskiego o długości L=10,88 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 32 mm.
Włączenie do budowanego wodociągu w węźle 102 - zgodnie z opracowaną i
zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
- wykonanie nowego przyłącza od węzła 102 do budynku Nr 15 przy ul. Poniatowskiego o długości L=31,85 mb z rur PE-80 SDR 13,6 PN-10 o średnicy Ø 32 mm.
Włączenie do budowanego wodociągu w węźle 102 - zgodnie z opracowaną i
zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Połączenie nowego przyłącza z istniejącą instalacją w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym EA i filtrem.
Łączna długość wodociągu w zakresie średnic Ø 32 mm - Ø 90 mm wynosi 491,54 mb.
- dozbrojenie budowanej sieci wodociągowej w hydranty ppoż. nadziemne z podwójnym
zamknięciem Ø 80 mm - szt. 2 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją
techniczną,
- stosować zasuwy, hydranty, opaski do nawiercania - zgodnie z dokumentacją techniczną lub równoważne,
- stosować trojaki żeliwne kołnierzowe produkcji krajowej - zgodnie z dokumentacją techniczną,
- demontaż istniejącego wodociągu - zgodnie z dokumentacją projektową,
- demontaż odcinków istniejącej instalacji wodociągowej wewnętrznej w budynkach, w których będą przebudowywane podejścia wodomierzowe - zgodnie z dokumentacją projektową,
- zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- zgodnie z
dokumentacją projektową,
- rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego chodnika ul. Poniatowskiego i ulic osiedlowych po trasie przebudowywanej sieci wodociągowej i przebudowywanych przyłączy wodociągowych z materiałów z odzysku,
- przywrócenie do stanu poprzedniego terenu działek prywatnych po robotach
wodociągowych,
- wykonanie organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót,
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,
- wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach w pasach drogowych po robotach wodociągowych,
- wykonanie prób szczelności nowej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych,
- zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji.
Wodomierze dostarczy i zamontuje Zamawiający - nie należy ujmować kosztów zakupu i montażu wodomierzy w ofercie przetargowej.
Uwagi do realizacji :
- stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach wodociągowych prowadzonych w pasach drogowych - 100 % w skali Proctora a w terenie zielonym - 95 % w skali Proctora,
- prace prowadzić w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody dla odbiorców. Włączenia do istniejącej sieci, harmonogram przełączeń sieci i przyłączy (zgodnie z dokumentacją projektową) wykonać pod nadzorem i w porozumieniu z Działem Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o., tel. 6212502,
- roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.
Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są
w dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Poniatowskiego etap II w Jarosławiu - Sieć wodociągowa, Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Poniatowskiego etap II w Jarosławiu - Przyłącza wodociągowe, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót - sieć i przyłącza wodociągowe, przedmiarach robót opracowanych przez Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo Stanisław Falkowski, 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6, zatwierdzonej Decyzją pozwolenia na budowę Nr 144/2007 znak: AB.II-7351-104/07 z dnia 24-04-2007r wydaną przez Starostę Jarosławskiego oraz zgłoszeniem do Starosty Jarosławskiego z dnia 31-05-2007r znak: AB.I-7352-251/2007.
II. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grottgera i ul. Siemieńskiego
w Jarosławiu.
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 mm w węźle Nr 1 zgodnie ze schematem montażowym zawartym w opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej,
- wykonanie wodociągu Ø 90 mm z rur PEHD PE 100 SDR-17 PN 10 od węzła Nr 1 do węzła Nr 2 o długości L=17,96 mb - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną
dokumentacją techniczną,
- wykonanie wodociągu Ø 50 mm z rur PEHD PE 80 SDR-13,6 PN 10 od węzła Nr 2 do węzła Nr 3 o długości L=22,36 mb - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną
dokumentacją techniczną. Przekroczenie ul. Grottgera podwiertem w rurze
ochronnej Ø 110 mm PEHD PE 100 SDR-17 PN10 o długości L=4,50 m.
- wykonanie wodociągu Ø 40 mm z rur PEHD PE 80 SDR-13,6 PN 10 od węzła Nr 4 do węzła Nr 5 o długości L=7,82 mb - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
- wykonanie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Siemieńskiego Nr 109 Ø 32 mm z rur PEHD PE 80 SDR-13,6 PN 10 o długości L=13,08 mb. Włączenie do istniejącej w ul. Siemieńskiego sieci w 100 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją
techniczną. Przekroczenie ul. Siemieńskiego podwiertem w rurze ochronnej Ø 90 mm
PEHD PE 100 SDR-17 PN10 o długości L=6,0 m.
- wykonanie odcinka przyłącza do budynku gospodarczego na działce Nr 1256 przy
ul. Siemieńskiego Ø 40 mm z rur PEHD PE 80 SDR-13,6 PN 10 o długości L=10,35 mb.
Włączenie do istniejącego w ul. Siemieńskiego wodociągu wA 50 i połączenie z
istniejącym przyłączem wB 32 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją
techniczną.
- wykonanie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera Nr 84 Ø 32 mm z rur PEHD PE 80 SDR-13,6 PN 10 o długości L=12,05 mb. Włączenie do projektowanego wodociągu w węźle Nr 4 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- wykonanie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera Nr 90 Ø 32 mm z rur
PEHD PE 80 SDR-13,6 PN 10 o długości L=3,63 mb. Włączenie do projektowanego wodociągu w węźle Nr 3 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- wykonanie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera Nr 88 Ø 32 mm z rur PEHD PE 80 SDR-13,6 PN 10 o długości L=12,60 mb. Włączenie do projektowanego wodociągu w węźle Nr 5 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- wykonanie odcinka przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera Nr 86 Ø 32 mm z rur PEHD PE 80 SDR-13,6 PN 10 o długości L=6,32 mb, zakończonego zaślepką przy granicy dz. nr 1260. Włączenie do projektowanego wodociągu w węźle Nr 5 - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- zabudowa na sieci hydrantu podziemnego z podwójnym zamknięciem Ø 80 mm - szt. 1. Lokalizacja i montaż hydrantu w węźle Nr 2 zgodnie ze schematem montażowym
zamieszczonym w dokumentacji.
Łączna długość wodociągu o Ø 90 do Ø 32 wynosi 107,17 mb.
- jako uzbrojenie stosować zasuwy kołnierzowe, klinowe z miękkim uszczelnieniem typu E z obudową teleskopową.
- wykonanie w budynkach przy ul. Grottgera Nr 84, Nr 88, Nr 90 oraz budynku przy
ul. Siemieńskiego Nr 109 nowych podejść pod węzły wodomierzowe ( wodomierze
dostarczy i zamontuje PWiK Jarosław Sp. z o.o.).
- wykonanie połączenia nowych węzłów wodomierzowych z istniejącą w budynkach
instalacją wodociągową z rur stalowych ocynkowanych.
- w węzłach połączeniowych stosować armaturę zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową,
- zabezpieczenie i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ( sieci kanalizacyjne, gazociągi, kable energetyczne),
- wykonanie organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami wodociągowymi w pasie drogowym ul. Siemieńskiego i ul. Grottgera,
- przywrócenie pasa drogowego ul. Siemieńskiego i ul. Grottgera do stanu poprzedniego po wykonanych robotach wodociągowych,
- uporządkowanie i przywrócenie do stanu poprzedniego terenu działek prywatnych, na których będzie realizowana inwestycja,
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,
- wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach w pasie drogowym ul. Grottgera i ul. Siemieńskiego po robotach wodociągowych,
- wykonanie prób szczelności wybudowanej sieci wodociągowej,
- zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji,
Wodomierze dostarczy i zamontuje Zamawiający - nie należy ujmować kosztów zakupu i montażu wodomierzy w ofercie przetargowej.
Uwagi do realizacji :
- stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach wodociągowych prowadzonych w pasach drogowych - 100 % w skali Proctora a w terenie zielonym - 95 % w skali Proctora,
- włączenia do istniejących sieci wykonywać pod nadzorem i w porozumieniu z Działem Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o. tel. 621-25-02,
- prace prowadzić w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody dla dotychczasowych odbiorców,
- roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych , zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.
- fizyczną likwidację i fizyczne odcięcia istniejących przyłączy ( po wykonaniu nowych
przyłączy i przełączeniach instalacji wewnętrznej do nowych podejść wodomierzowych)
wykonają służby PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. - Dział Sieci.
Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grottgera i ul. Siemieńskiego w Jarosławiu opracowany przez Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie-Nadzór- Wykonawstwo Stanisław Falkowski, 37-500 Jarosław ul. Wilsona 6, zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę Nr 559/2007 znak:AB.II-7351-505/04 z dnia 03-10-2007r wydaną przez Starostę Jarosławskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje również :
- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budów,
- przygotowanie i składanie wniosków o zajęcie pasów drogowych do Zarządców poszczególnych ulic w ciągu których będą prowadzone roboty wodociągowe.
Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia z 5-cio - dniowym wyprzedzeniem Właścicielom bądź Zarządcom działek wejścia w teren z robotami . W przypadku żądania przez właściciela działki odszkodowania, Wykonawca odwrotnie powiadomi o zaistniałym fakcie Zamawiającego w celu dokonania wizji w terenie przez biegłego do spraw wycen oraz wstępnego oszacowania szkód. Po zakończeniu robót w obecności właściciela bądź zarządcy działki, Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz biegłego do spraw wycen zostanie spisany protokół szkód stanowiący podstawę do wypłacenia odszkodowania. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do spisania protokołu z Właścicielami bądź Zarządcami działek o przywróceniu terenu po robotach do stanu poprzedniego i pozostawieniu wodociągu i przyłącza wodociągowego na działce.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wytyczenie trasy wodociągu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu materiałów końcowych obejmujących dokumentacje geodezyjną wraz ze szkicami uzgodnionych przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Zlecenie obsługi geodezyjnej będzie obciążać Wykonawcę.
Zgodę na zajęcia pasa drogowego poszczególnych ulic w ciągu których będzie wykonywany wodociąg i przyłącza wodociągowe, będzie załatwiał Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego (przygotowywał i składał wnioski ) po wcześniejszym uzgodnieniu terminów zajęcia z Zamawiającym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz decyzje formalno-prawne ponosił będzie Zamawiający.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu o przywróceniu terenu działek i pasa drogowego poszczególnych ulic po robotach wodociągowych do stanu poprzedniego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 274672,07 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych GEO, ul. Złota Góra 19a, 37-550 Radymno, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 190015.21
Oferta z najniższą ceną: 190015.21 / oferta z najwyższą ceną: 260070.57
Waluta: PLN.

Wytworzył: Tomasz W (4 sierpnia 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (4 sierpnia 2008, 15:06:35)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (5 sierpnia 2008, 13:16:59)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2285

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij