Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu

Jarosław: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z
dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa,
Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu
i Przygrodzie w Jarosławiu

Numer ogłoszenia: 205751 - 2008; data zamieszczenia: 03.09.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 172661 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6216266, fax 016 6212917.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa,
Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulcach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu. Obszar, który należy ująć dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia jest zaznaczony na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 2000 stanowiącej załącznik do technicznych warunków odbioru ścieków sanitarnych z przedmiotowego terenu i dostawy wody dla przedmiotowego terenu - warunki techniczne odbioru ścieków i dostawy wody wraz z załącznikiem stanowią zał. Nr 6 do SIWZ.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekty organizacji ruchu, kosztorys inwestorski winny być opracowane oddzielnie dla kanalizacji sanitarnej i oddzielnie dla sieci wodociągowej. Oddzielnie dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy wystąpić o uzyskanie decyzji formalno-prawnych.
Dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej winna być opracowana z podziałem na etapy budowy kanalizacji, umożliwiające ich odbiory i sukcesywne przekazywanie do eksploatacji. Projekt budowlany i projekt wykonawczy a także dokumentacja formalno-prawna winny obejmować cały zakres inwestycji, zgodnie z załączonymi do SIWZ warunkami technicznymi - zał. Nr 6 do SIWZ , opracowany we wszystkich branżach, obejmować rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, posiadać niezbędne uzgodnienia. Częścią składową dokumentacji winny być projekty organizacji ruchu na okres budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Kanalizacja sanitarna w obrębie ulic Na Blich, Blichowa, Przygrodzie winna być tak zaprojektowana, aby zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych w sposób grawitacyjny z możliwie największego obszaru ( odpowiednie posadowienie i odpowiednie ustalenie trasy kanału sanitarnego).
Przy projektowaniu przedmiotowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy uwzględnić już istniejące opracowania drogowe dotyczące projektowanej drogi obwodowej dla m. Jarosławia będące w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 .
Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej winna zawierać zaznaczony zakres zlewni i opracowanie bilansu ścieków sanitarnych.
Projekt budowlany i wykonawczy a także dokumentacja formalno-prawna winny obejmować rozwiązania odprowadzenia ścieków z istniejących i planowanych - zgodnie z planami podziału działek, o ile takie istnieją, budynków mieszkalnych. Ujęte mają być przyłącza kanalizacji sanitarnej do lica budynków istniejących i projektowanych lub do zbiorników bezodpływowych a w przypadku działek budowlanych - przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki zakończone korkiem.
W przypadku sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie projekt budowlany i projekt wykonawczy winien obejmować przełączenia doprowadzenia wody do istniejących odbiorców z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy węzłów wodomierzowych w przypadku zmiany ich lokalizacji i podłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej.
W przypadku sieci wodociągowej w ul. Na Blichu projekt budowlany i projekt wykonawczy winien obejmować jedynie przełączenia istniejących odbiorców do nowej sieci wodociągowej.
Wykonawca na etapie ustalania trasy winien rozwiązanie projektowe uzgodnić z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i do sporządzonej umowy cywilno-prawnej dołączyć mapę syt.-wys. z wrysowaną trasą kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku istniejącego lub projektowanego bądź też działki budowlanej z podpisami projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku zmian trasy kanalizacji sanitarnej bądź trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ponownych uzgodnień zmienionych rozwiązań projektowych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i dołączenia aktualnego załącznika graficznego ( z podpisami projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości) do nowej umowy cywilno-prawnej.
Taki sam tok postępowania obowiązywać będzie Wykonawcę w przypadku projektowania sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ul. Przygrodzie.
W przypadku wystąpienia działek z nieuregulowanym stanem prawnym, o zaistniałym fakcie należy natychmiast powiadomić Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wymaganiami obowiązujących ustaw, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto projekt winien zawierać niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz inne niezbędne dane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projektant obowiązany jest wprowadzić wymogi i rozwiązania wynikające z zapisów opinii i uzgodnień do projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.
W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby i materiały budowlane zapewniające spełnienie wymagań art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zapewni sprawdzenie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności - dotyczy to opracowań we wszystkich branżach.
W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres przyłączy kanalizacji sanitarnej a także zakres sieci wodociągowej oraz zakres przyłączy wodociągowych zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłączy kanalizacji a także sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
Do opracowanej dokumentacji należy dołączyć klauzulę o kompletności dokumentacji i jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekty organizacji ruchu i kosztorys inwestorski dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dla kanalizacji sanitarnej należy je sporządzić w rozbiciu na etapy - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy opracować dla sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej a także sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłącza kanalizacji a także sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
W przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych należy określić pełne informacje dotyczące parametrów jakości i dopuszczenia do stosowania przyjętych materiałów.
Wykonawca przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, zapozna Zamawiającego z rozwiązaniami projektowymi, potwierdzając je okazaniem umów cywilno-prawnych spisanych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości , przez które będzie przebiegać projektowana kanalizacja sanitarna i projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej a także projektowana sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe. Do umów cywilno-prawnych należy dołączyć załącznik graficzny z zaakceptowaną przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości trasą kanalizacji sanitarnej lub trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej lub trasą sieci wodociągowej lub trasą przyłącza wodociągowego. Na załączniku graficznym z trasą kanalizacji sanitarnej lub trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej lub trasą sieci wodociągowej lub trasą przyłącza wodociągowego winny się znajdować podpisy projektanta i osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. Dopiero po spełnieniu powyższego warunku zostanie złożony wniosek o wydanie w/w decyzji.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
A. Prace projektowe przygotowawcze:
- uzyskanie warunków zasilania energetycznego obiektów wchodzących w skład inwestycji przyjętych przez projektanta w rozwiązaniach projektowych przedmiotu zamówienia a zaakceptowanych przez Zamawiającego,
- opracowanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu zgodnie z wydanymi przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. warunkami technicznymi. Uwaga: zakres map winien umożliwiać przeanalizowanie pod względem wysokościowym całego obszaru w celu jego skanalizowania. Mapy do celów projektowych winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami geodezyjnymi i zawierać w swej treści między innymi: zieleń wysoką, aktualne zainwestowanie terenu - chodniki, dojścia do posesji, tereny wybrukowane, projektowane inwestycje uzgodnione w ZUDP w Jarosławiu itp.
- uzyskanie map ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę dla zakresu objętego projektem,
- uzyskanie wypisów z rejestru gruntów w ilości i w zakresie jw.,
- spisanie umów cywilno-prawnych ze stronami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Zamawiający wymaga aby do każdej umowy cywilno-prawnej był dołączony załącznik graficzny na mapie syt.-wys. z wkreśloną trasą kanalizacji sanitarnej bądź trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej bądź trasą sieci wodociągowej, bądź trasą przyłącza wodociągowego bądź jakąkolwiek inną kombinacją sieci lub przyłączy podpisany przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości i projektanta.
- przygotowanie kompletnych materiałów geodezyjnych wraz z uzyskaniem decyzji
formalno-prawnych niezbędnych do wykupu terenów pod obiekty wchodzące w zakres inwestycji - jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- opracowanie materiałów i wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla całej przedmiotowej inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami. Materiały winny posiadać cześć formalno-prawną, opisową i graficzną.
- złożenie wniosków o uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji . Wykonawca przygotuje materiały do wniosków i wnioski na podpis Zamawiającego, a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Opłatę za wydane decyzje wniesie Zamawiający.
- opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej, B. Prace projektowe:
- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami, we wszystkich niezbędnych branżach wraz z koniecznymi uzgodnieniami i opiniami. Dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami winna być opracowana z podziałem na etapy budowy kanalizacji umożliwiające ich odbiory i przekazanie do eksploatacji, zawierać wytyczne realizacji inwestycji oraz rozwiązanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do lica budynków istniejących i projektowanych lub zbiorników bezodpływowych a w przypadku działek budowlanych - przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki zakończone korkiem.
W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres przyłączy kanalizacji sanitarnej a także zakres sieci wodociągowej oraz zakres przyłączy wodociągowych zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłączy kanalizacji a także sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
Dokumentacja projektowa winna zawierać przedmiary robót opracowane dla
poszczególnych etapów sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną definicją sieci
kanalizacji zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
Dokumentacja dla wodociągu winna zawierać przedmiary robót opracowane dla sieci
wodociągowej z wydzieleniem przyłączy wodociągowych do istniejących budynków
mieszkalnych ( obecnych odbiorców PWiK Jarosław Sp. z o.o.) zgodnie z aktualną
definicją sieci wodociągowej i przyłącza zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747 z późn. zmianami)..
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla kanalizacji sanitarnej z podziałem na etapy jak w dokumentacji oraz dla sieci wodociągowej z wydzieleniem przyłączy wdociągowych zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).,
- aktualizacja wypisów z ewidencji gruntów oraz map z ewidencji gruntów do pozwolenia na budowę dla całej przedmiotowej inwestycji,
- przygotowanie kompletnych wniosków do uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji. Wykonawca przygotuje wnioski wraz z kompletem dokumentów o uzyskanie pozwoleń na budowę na podpis Zamawiającego a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosków przez Starostę Jarosławskiego. Opłaty za decyzje wniesie Zamawiający.
- opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami na wykonanie robót kanalizacyjnych i wodociągowych w pasach drogowych.
Projekt budowlany a także projekt wykonawczy we wszystkich branżach, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż, projekty organizacji ruchu na okres robót, dokumentację geologiczną dla całej inwestycji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami należy opracować w pięciu egzemplarzach.
Kosztorysy inwestorskie, kopie umów cywilno-prawnych wraz z załącznikami graficznymi, mapy do celów projektowych, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisów z ewidencji gruntów, materiały do wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji formalno-prawnych dla całej inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami, należy przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
Komplet materiałów geodezyjnych wraz z decyzjami formalno-prawnymi niezbędnymi do wykupu terenów pod obiekty kanalizacji sanitarnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba w dwóch egzemplarzach.
Ponadto Zamawiający wymaga przekazania całości dokumentacji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w wersji elektronicznej pdf.
Uwaga: teren objęty przedmiotem zamówienia obrazuje mapa syt.-wys. w skali 1:500, która stanowi zał. Nr 7 do SIWZ dla przedmiotowego postępowania.
Przedmiotowa mapa nie jest mapą do celów projektowych ani opiniodawczych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2, 74.23.20.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 153600.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Usług Projektowo-Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 45750.00
Oferta z najniższą ceną: 45750.00 oferta z najwyższą ceną: 539508.20
Waluta: PLN.

Wytworzył: Tomasz W (3 września 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (3 września 2008, 12:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2085

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij